• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2994/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 2994/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CĂN NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định s17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh, về bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi đim đtổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 04 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 406/TTr-STC ngày 29/9/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 04 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột;

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đúng quy định của pháp luật hiện hành về đất đai và đấu giá tài sản.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, KT (y_25 b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

PHƯƠNG ÁN

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 04 CĂN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
(Kèm theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Mục đích đấu giá

1. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, tài sản do nhà nước sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển chung của tỉnh theo hướng công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Bảo đảm giá trị tài sản và quyền sử dụng đất được chuyển nhượng đúng với giá trị thực tế trên thị trường.

3. Huy động tiền vào ngân sách Nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh từ việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Nhà nước sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

II. Vị trí, thông tin về tài sản

1. Căn nhà số 32-34-36 đường Y Jút, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột:

Tổng giá khởi điểm: 32.651.000.000 đồng, bao gồm:

a) Đất:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 72, tờ bản đồ địa chính số 28, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Diện tích: 420,8m2;

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài;

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Quy mô nhà ở cấp IV, 02 tầng. Kết cấu: Móng, khung, trụ bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước, trát matit; nền lát gạch hoa; xà gồ gỗ; mái lợp tôn,trần đóng tôn lạnh;

- Diện tích xây dựng: 420,8m2;

- Chất lượng còn lại: 52%;

2. Căn nhà số 07 đường Điện Biên Phủ, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột

Tổng giá khởi điểm: 5.966.000.000 đồng.

a) Đất:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 99, tờ bản đồ địa chính số 28, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Diện tích: 119,6 m2;

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài;

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Quy mô nhà ở cấp IV, 02 tầng. Kết cấu: Móng, khung, trụ, bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước; nền lát gạch hoa; sênô mặt đứng; cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm IV (Nhà số 07 đường Điện Biên Phủ là một phần công trình xây dựng thuộc loại Nhà liền căn gồm 03 căn nhà số 03, 05, 07 đường Điện Biên Phủ được xây dựng trên 03 thửa đất khác nhau, là một khối công trình đồng nhất có chung kết cấu móng, khung trụ, tường không thể tách rời. Do đó, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá các căn nhà nói trên phải có thỏa thuận, thống nhất trước khi thực hiện đầu tư, cải tạo, sa chữa hoặc xây dựng mới);

- Diện tích sàn xây dựng: 245,9m2;

- Chất lượng còn lại: 35%;

3. Căn nhà số 35 đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột:

Tổng giá khởi điểm: 8.652.000.000 đồng.

a) Đất:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 41, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Diện tích: 122,4m2;

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài;

b) Tài sản gn lin với đt:

- Quy mô nhà cấp III, 04 tầng. Kết cấu: Móng, khung trụ bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước, bả matit; nền lát gạch hoa; cửa sổ khung sắt kính; mái bê tông cốt thép;

- Diện tích sàn xây dựng: 374,26m2;

- Chất lượng còn lại: 52%;

4. Căn nhà số 34 đường Nơ Trang Long, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột:

Tổng giá khởi điểm: 16.607.000.000 đồng.

a) Đất:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 195, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Diện tích: 195,7 m2;

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài;

b) Giá trị tài sản gn lin với đất:

- Quy mô nhà cấp IV, 03 tầng. Kết cấu: Móng, khung trụ, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước, bả matit; nền lát gạch hoa; mái bê tông cốt thép.

- Diện tích sàn xây dựng: 397,39m2;

- Chất lượng còn lại: 50%;

III. Thực hiện bán đấu giá

1. Cơ quan tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Tài chính.

2. Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

3. Phương thức và hình thức bán đấu giá:

a) Phương thức bán: Đấu giá tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng sử dụng đất; bán công khai, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Hình thức đấu giá: Do Sở Tài chính và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đk Lk thỏa thuận và quyết định cho phù hợp.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do cơ quan tổ chức bán đấu giá phát hành.

- Có đủ điều kiện về khả năng tài chính.

6. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Người không có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Mục III Phương án này.

- Người không được tham gia đấu giá là người thuộc những trường hợp quy định tại Điều 30 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

IV. Phê duyệt kết quả bán đấu giá, nộp tiền mua tài sản

1. Phê duyệt kết quả bán đấu giá

- Trong thi gian không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đấu giá thành của tổ chức đấu giá, Sở Tài chính có văn bản trình UBND tỉnh ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá bảy (07) ngày làm việc kể tngày nhận được văn bản của Sở Tài chính đề nghị phê duyệt kết quả bán đấu giá, UBND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định.

2. Nộp tiền mua tài sản sau khi đấu giá thành

- Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá của UBND tỉnh, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Sở Tài chính có trách nhiệm gửi Thông báo cho tchức, hộ gia đình, cá nhân trúng đu giá đến liên hệ đnộp tin trúng đu giá.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể tngày nhận được Thông báo của Sở Tài chính, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh để nộp số tin trúng đu giá vào tài khoản của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và giao chứng từ đã nộp tiền cho Sở Tài chính theo quy định.

- Quá thời hạn quy định trên, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá không nộp tin vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, coi như người trúng đấu giá từ chối nhận tài sản trúng đu giá. Số tiền đặt trước được sung vào công quỹ nhà nước, đng thời Sở Tài chính sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét hủy kết quả bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính:

- Ký kết hợp đồng thuê Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lk bán đu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp cùng cơ quan có thẩm quyền bàn giao tài sản trên thực địa cho tchức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá.

- Xác nhận người trúng đấu giá đã nộp tiền mua tài sản vào NSNN để làm cơ sở đnghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đt, quyn sở hữu công trình và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá.

2. Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhận đủ hồ sơ tài sản trúng đấu giá, có trách nhiệm lập thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình và tài sản khác gn lin với đất đúng quy định cho người trúng đấu giá theo đề nghị của Sở Tài chính.

3. Chi phí liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình và tài sản gắn liền với đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

4. Trường hợp bán đấu giá không thành do giá khởi điểm cao, không có khách hàng tham gia đấu giá thì Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt lại giá khởi điểm. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt lại giá khởi đim, Sở Tài chính tiếp tục thuê Trung tâm Dịch vụ bán đu giá tài sn tnh Đắk Lk thực hiện bán đấu giá lại theo quy định tại Phương án này mà không phải trình UBND tỉnh phê duyệt lại phương án.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2994/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2994/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330106