• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý và xử lý vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Quyết định 30/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI VẬN HÀNH TRẠM BƠM CỐNG KEM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh; Chủ tịch UBND xã Khánh Phú; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình; Trạm bơm cống Kem và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Công Báo tỉnh;
- Lưu VT, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI VẬN HÀNH TRẠM BƠM CỐNG KEM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, Trạm bơm cống Kem trong quá trình quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, Ban Quản Iý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, UBND xã Khánh Phú; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình; Trạm bơm cống Kem và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc và phương thức phối hợp

1. Nguyên tắc phối hợp

a) Việc phối hợp trong công tác quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo, không bỏ sót nội dung quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

b) Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan trong công tác phối hợp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước mưa chảy tràn bề mặt cho khu công nghiệp Khánh Phú và các vùng lân cận khi cần thiết.

c) Trong quá trình phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem phải tuân thủ quy định của Pháp luật để giải quyết kịp thời các yêu cầu trong quản lý, vận hành.

2. Phương thức phối hợp: Tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể để lựa chọn một trong các phương thức phối hợp sau:

a) Lấy ý kiến bằng văn bản;

b) Tổ chức họp, hội nghị;

c) Bằng phương tiện thông tin, liên lạc:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình: Phòng Điều độ Sản xuất (24/24h); Điện thoại: 0303.762.810; Fax: 0303.762.826.

- Ban quản lý các khu công nghiệp: Điện thoại: 0303.876.129; Fax 0303.873.302.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Điện thoại: 0303.871.174; Fax 0303.875.824.

- Công an tỉnh: Điện thoại: 0303.871.097; Fax 0303.871.097.

- UBND huyện Yên Khánh: Điện thoại: 0303.841.231; Fax: 0303.841.284.

- Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường: Điện thoại: 0303.873.695.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, vận hành trạm bơm cống Kem đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình.

Việc quản lý, vận hành trạm bơm cống Kem của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Binh phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8417:2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện; quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

2. Khi có nhu cầu vận hành bơm nước phòng chống ngập, úng đối với trạm bơm cống Kem, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chức năng trước khi có quyết định vận hành trạm bơm ít nhất 01 giờ; đồng thời thông báo cho các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tiêu thoát nước thực hiện các nội dung cần thiết sau:

a) Hợp đồng bơm tiêu thoát nước với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đạm Ninh Bình (đơn vị quản lý trạm bơm cống Kem) theo trình tự, nội dung các điều khoản do 2 bên đã thỏa thuận;

b) Tự tổ chức lấy, phân tích mẫu nước hoặc thuê đơn vị có năng lực lấy mẫu nước, phân tích chất lượng môi trường nước; khi đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo cột A, QCVN 40:2011/BTNMT thì mới được bơm nước ra sông Đáy.

3. Việc tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trong lưu vực trạm bơm cống Kem được thực hiện khi có đề nghị của UBND xã Khánh Phú nhằm vận hành trạm bơm đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

4. Khi mức nước trên sông Đáy tại vị trí trạm bơm cống Kem lớn hơn hoặc bằng mực nước báo động III, nếu có nhu cầu vận hành trạm bơm để tiêu thoát nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình phải báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình.

5. Quản lý và phân bổ kinh phí tiêu thoát nước trạm bơm cống Kem

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trực tiếp là Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp) là đơn vị đầu mối chủ trì cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu bơm tiêu thoát nước phối hợp xây dựng quy chế quản lý, vận hành và phân bổ chi phí cho việc bơm tiêu thoát nước của trạm bơm cống Kem.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Điều 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình

1. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, Trạm bơm cống Kem và cơ quan khác có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trình thủy lợi đối với trạm bơm cống Kem để giải quyết, xử lý hoặc kiến nghị giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, sai phạm theo quy định của pháp luật do hoạt động vận hành tiêu thoát nước của trạm bơm cống Kem.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, trạm bơm cống Kem để quyết định việc vận hành trạm bơm cống Kem theo đúng quy định của pháp luật khi có xảy ra thiên tai.

3. Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan trong quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem; khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, Trạm bơm cống Kem và các cơ quan khác có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước tiêu thoát.

2. Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan xử lý và giải quyết các vấn đề trong hoạt động xả nước thải qua Trạm bơm cống Kem khi không đảm bảo yêu cầu về môi trường theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời.

3. Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan trong quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

1. Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan thực hiện quản lý và giám sát trực tiếp vận hành của Trạm bơm cống Kem theo đúng Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và quy chuẩn quốc gia về môi trường nước, quy trình vận hành Trạm bơm cống Kem được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, Trạm bơm cống Kem thực hiện đúng quy trình vận hành trạm bơm cống Kem khi có yêu cầu tiêu thoát nước của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quyết định vận hành trạm bơm cống Kem trong trường hợp bơm khẩn cấp về chống ngập úng đất sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh tại những khu dân cư trong lưu vực trạm bơm cống Kem.

4. Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan trong quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. UBND huyện Yên Khánh, UBND xã Khánh Phú

1. Chủ trì, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, Trạm bơm cống Kem và các cơ quan khác có liên quan thực hiện chức năng quản nhà nước về công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của dân cư thuộc địa phương quản lý để giải quyết, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

2. Phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, các cơ quan khác có liên quan trong quản lý, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh khi vận hành trạm bơm cống Kem khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình

1. Chủ trì, phối hợp với Ban quản các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, UBND xã Khánh Phú để tổ chức, quản và chỉ đạo trực tiếp Trạm bơm cống Kem hoạt động đúng quy trình kỹ thuật về tiêu thoát nước mưa chảy tràn bề mặt cho khu công nghiệp Khánh Phú và nước nông nghiệp cho các vùng lân cận; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, quy định của pháp luật về chất lượng nước bơm ra sông Đáy.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân khác chịu ảnh hưởng từ việc tiêu thoát nước của Trạm bơm cống Kem bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Trạm bơm cống Kem chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Triển khai thực hiện quy chế

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện trách nhiệm phối hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế theo quy định hoặc đột xuất.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế này và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi và bảo vệ môi trường nước sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế này và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi và bảo vệ môi trường nước thải thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh mới đề nghị các cơ quan và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 12/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/2014/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259462