• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 30/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2011/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Tài chính tại T trình s: 362/TTr-STC ngày 19/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s24/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thc hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh thực hiện việc đăng Công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tnh đối với Quyết định này.

2. Giao STư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; giám đc Sở Tài chính; giám đc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Đ/c Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Cục KTVBQPPL- Bộ T
ư pháp;
- Đoàn đại biểu Quc hội tnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 27/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425666