• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về An toàn thông tin mạng

Văn bản pháp luật về Chữ ký số chuyên dùng

Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 30/2020/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 11 TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2003/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2003 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU LÀNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 145/TTr-SNN ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

Lý do: Làng nghề mía đường xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân (trước đây là Làng nghề mía đường xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) được công nhận nhưng 07 năm liền ngừng hoạt động, không đạt tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT, Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 04/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457077