• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Kinh doanh thực phẩm

 

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHÍ SỐ 14, PHỤ LỤC TIÊU CHÍ XÃ AN TOÀN THỰC PHẨM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2018/QĐ-UBND NGÀY 12/11/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN, CÔNG KHAI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại Tờ trình số 198/TTr-VPĐP ngày 03/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được sửa đổi, bổ sung như sau:

Số TT

Nội dung tiêu chí

Đánh giá

Ghi chú

Đạt

Không đạt

14

Chợ kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc công nhận chợ tạm (đối với xã có chợ nằm trong quy hoạch) hoặc Cửa hàng kinh doanh thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với xã không có chợ nằm trong quy hoạch).

- Chợ được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc công nhận chợ tạm.

- Cửa hàng kinh doanh thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

- Chợ không được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc công nhận chợ tạm.

- Cửa hàng kinh doanh thực phẩm không tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm; Văn bản hợp nhất số 05/VBHN- BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Các nghị định của Chính phủ số: 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018;

17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020;

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- BCĐ liên ngành TW về ATTP (để b/c);
- Các bộ: YT, NN&PTNT, CT (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NN. (392.2020)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 21/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453201