• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3004/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)

Tải về Quyết định 3004/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3004/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (LẦN 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 ÷ 2015 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 28/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2168/TTr-SGTVT ngày 28/8/2014 về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

Bảng tổng hợp điều chỉnh, bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng đường GTNT loại B năm 2014 (số liệu đã quy đổi về đường GTNT loại B)

TT

Địa phương

Chiều dài (km)

Lượng XM hỗ trợ (tấn)

Ghi chú

Đã duyệt

Điều chỉnh, bổ sung

01

Hoài Nhơn

54,295

64,423

10.758,641

Điều chỉnh, bổ sung

02

An Lão

13,616

13,616

2.273,872

Giữ nguyên

03

Hoài Ân

38,041

38,041

6.352,847

Giữ nguyên

04

Phù Mỹ

44,093

44,093

7.363,531

Giữ nguyên

05

Phù Cát

65,057

66,009

11.023,503

Bổ sung

06

Tây Sơn

29,995

29,995

5.009,232

Giữ nguyên

07

Vĩnh Thạnh

18,529

26,464

4.419,488

Bổ sung

08

An Nhơn

57,318

57,857

9.662,119

Điều chỉnh, bổ sung

09

Tuy Phước

25,869

25,869

4.320,123

Giữ nguyên

10

Vân Canh

9,807

9,807

1.637,769

Giữ nguyên

11

Quy Nhơn

0,654

0,654

109,218

Giữ nguyên

Tổng cộng

357,274

376,828

62.930,276

 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 và Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 28/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 


PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GTNT (LOẠI B) NĂM 2014 HUYỆN HOÀI NHƠN (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 3004 /QĐ-UBND ngày 08 /9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tuyến

Đơn vị

Chiều dài theo QĐ đã duyệt

Chiều dài đăng ký điều chỉnh, bổ sung (km)

Quy mô xây dựng

Ghi chú

B nền (m)

B mặt (m)

Chiều dày (cm)

I

Xã Hoài Châu

 

1,30

9,48

 

 

 

 

1

Tuyến đường Ngõ Trân - hồ Hố Giang

Km

1,30

1,300

6,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Đường ngõ Tứ - giáp Hoài Châu Bắc

Km

 

0,25

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

3

Đường ngõ Xuân - Ngõ Trường AQB

Km

 

1,10

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

4

Đường ngõ Ly - ngõ Huấn, Hội An

Km

 

0,67

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

5

Đường số 3 - gò Cừ, Tân An

Km

 

1,20

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

6

Đường số 3 - bờ nam hồ Hố Giang

Km

 

1,6

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

7

Đường chợ trường (1 + 2)

Km

 

0,76

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

8

Tuyến đường từ quán Long đến suối mới

Km

 

0,895

4,0

3,0

18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

9

Tuyến đường từ ngã 3 bà Tăng đến giáp suối sạn

Km

 

0,74

4,0

3,0

18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

10

Tuyến đường từ trụ sở xóm 2 An Quý Nam đến suối Sạn

Km

 

0,96

4,0

3,0

18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

II

Xã Hoài Hảo

 

2,00

5,72

 

 

 

 

1

Tuyến đường xóm Hòa Bình - thôn Cự Lễ

Km

1,00

1,000

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường Cơ Khí cũ - Đường CCN Tam Quan

Km

1,00

1,000

12,0

6,5

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường từ nhà Thêm - Nhà Minh

Km

 

0,800

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

4

Tuyến đường từ nhà Khứu - Nhà Thẩn

Km

 

1,400

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

5

Tuyến đường từ đường Tây tỉnh (ĐT 639B) - Tiết văn, đoạn từ nhà Cúc đến nhà Chánh; đoạn từ đường Bê tông đến nhà Trung

Km

 

1,520

5,0

3,0

18

Bổ sung mới

III

Xã Hoài Tân

 

4,115

5,038

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ Trường lái - Đình Trung An Dưỡng 1

Km

0,550

0,550

6,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ xóm 4 - xóm 6 thôn Giao Hội 2

Km

1,364

1,364

6,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến từ nhà Tỉnh - nhà Mẹo thôn Đệ Đức 1

Km

0,370

0,370

6,0

3,0

18

Giữ nguyên

4

Tuyến từ trường mẫu Giáo xóm 4 - nhà Hải thôn Đệ Đức 2

Km

0,450

0,450

6,0

3,0

18

Giữ nguyên

5

Tuyến từ nhà Kỉnh - nhà Mạnh Chợ Đỗ thôn Đệ Đức 3

Km

0,861

0,762

6,0

3,0

18

Giảm chiều dài

6

Tuyến 327 đến nhà Ngọc Giao Hội 1

Km

0,150

 

6,0

3,0

18

Không thực hiện

7

Tuyến vứt Hội Bắc - nhà Trợ thôn Đệ Đức 2

Km

0,370

0,481

6,0

3,0

18

Tăng chiều dài

8

Tuyến từ đất Cường - ngõ Y xóm 1 Giao Hội 1

Km

 

0,520

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

9

Tuyến xóm 4 thôn Đệ Đức 3

Km

 

0,307

3,0

2,0

16

Bổ sung mới

10

Tuyến từ đường gôm - đường BTXT xóm 2

Km

 

0,234

3,0

2,0

16

Bổ sung mới

IV

Xã Hoài Mỹ

 

2,00

2,00

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ nhà Thể Xuân Vinh - Mỹ Khánh

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường từ Thánh Thất Mỹ Thọ - Khánh Trạch

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

V

Xã Hoài Sơn

 

5,50

6,75

 

 

 

 

1

Tuyến đường cỗng làng Văn hóa thôn Túy Sơn - Cống Khối

Km

1,50

1,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường thôn Phú Nông

Km

0,50

0,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường thôn An Đỗ

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

4

Tuyến đường thôn Túy Thạnh

Km

0,50

0,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

5

Tuyến đường thôn Tường Sơn Nam

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

6

Tuyến Xóm 2 Tường Sơn

Km

0,50

0,7475

5,0

3,0

18

Tăng chiều dài

7

Tuyến đường La Vuông

Km

0,50

0,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

8

Tuyến đường Hy Văn - Cẩn Hậu

Kmn

 

1,00

 

 

 

Bổ sung mới

VI

Xã Tam Quan Bắc

 

1,060

1,07377

 

 

 

 

1

Tuyến từ nhà ông Ngọc - trụ Sở thôn Tân Thành 1

Km

0,296

0,292

5,0

3,0

18

Giảm chiều dài

2

Tuyến đường từ đường BTXM (Trường Tiểu Học số 1 Tam Quan Bắc) đến giáp nhà ông Lê Tấn Đạt

Km

0,1

0,1

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường từ phòng họp Đội 4 Công Thạnh - nhà ông Lộc

Km

0,21

0,23176

5,0

3,0

18

Tăng chiều dài

4

Tuyến đường từ giáp ngã 3 đường BTXM (nhà bà Phạm Thị Chính) đến giáp nhà ông Châu Văn Lý thôn Dĩnh Thạnh

Km

0,19

0,18969

5,0

3,0

18

Giảm chiều dai

5

Tuyến từ giáp đường ĐT 639 (nhà ông Kết) đến nhà bà Hàn Thị Mãi thôn Tân Thành

Km

0,264

0,2603

5,0

3,0

18

Giảm chiều dai

VII

Xã Hoài Hương

 

2,75

2,75

 

 

 

 

1

Tuyến từ nhà ông Sự - nhà ông Hùng

Km

0,64

0,64

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ nhà ông Chánh - nhà thuốc Thùy Trang

Km

0,80

0,80

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

3

Tuyến từ ngã ba nhà ông Sớm - đường trước trường Tiệu Học số 3 Nhuận An

Km

0,32

0,32

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

4

Tuyến từ nhà ông Nguyễn Phước - Nghĩa Địa thôn Nhuận An

Km

0,30

0,30

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

5

Tuyến từ nhà ông Thái Xuân - nhà Đặng Quyền

Km

0,21

0,21

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

6

Tuyến từ nhà ông Thượng - nhà Văn hóa thôn Phú An

Km

0,48

0,48

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

VIII

Thị trấn Bồng Sơn

 

3,150

2,760

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ ngã 5 Chân Đá Trãi - Miễu Thần Nông khối Thiết Đính Nam

Km

0,42

0,42

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường từ đường Tây tỉnh (ĐT 639B) - nhà ông Hạ (khu trài dân) khối Thiết Đính Bắc

Km

0,85

 

5,0

3,0

0.18

Không thực hiện

3

Tuyến đường từ ngã 5 Chân Đá Trãi - Dốc Cần khối Thiết Đính Bắc

Km

0,80

0,80

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

4

Tuyến đường từ nhà ông Phi - nhà ông Độ khối Trung Lương

Km

0,26

 

5,0

3,0

0.18

Không thực hiện

 

 Tuyến đường từ nhà ông Hùng - nhà ông Độ

Km

 

0,43

5,0

3,0

0.18

Bổ sung mới

5

Tuyến đường từ nhà Bà Diện - nhà ông Sơn

Km

0,22

0,22

5,0

3,0

0.18

Giữ nguyên

6

Tuyến đường từ trường Mầm Non Họa Mi 2 - cầu Liêm Bình

Km

0,25

 

5,0

3,0

0.18

Không thực hiện

7

Tuyến đường từ trường Mẫu Giáo khối 1 - nhà ông Đệ

Km

0,35

 

5,0

3,0

0.18

Không thực hiện

 

Tuyến đường từ trường Mẫu Giáo - Nhà ông Tuấn

Km

 

0,24

5,0

3,0

0.18

Bổ sung mới

 

Tuyến đường từ nhà Tin - nhà ông Chấn

Km

 

0,65

5,0

3,0

0.18

Bổ sung mới

IX

Xã Hoài Châu Bắc

 

6,300

6,300

 

 

 

 

1

Tuyến Ngõ Phụ - Đồng Lát Gia An Nam

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến ngõ Đạm - Ngõ Vương Quy Thuận

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến ngõ Trường - đường Bê tông Gia An

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

4

Tuyến ngõ Phước - ngõ bà Sáo Liễu An Nam

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

5

Tuyến ngõ Của - cầu Kỉnh Liểu An

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

6

Tuyến ngõ Đại - ngõ Ngọt Bình Đê

Km

1,00

1,00

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

7

Tuyến Đồi 10 - An Quý Hoài Châu

Km

0,30

0,30

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

X

Xã Hoài Đức

 

5,700

5,700

 

 

 

 

1

Tuyến đường liên thôn Lại Khánh Nam - Lại Khánh - Lại Khánh Tây

Km

3,000

3,000

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường Định Bình Nam vào Đồng Lớn

Km

0,700

0,700

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường từ QL1 - Hồ Văn Khánh Đức

Km

1,000

1,000

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

4

Tuyến đường thôn Bình Chương

Km

1,000

1,000

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

XI

Xã Hoài Hải

 

1,00

 

 

 

 

 

1

Đường BTXM giao thông nông thôn

Km

1,00

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

XII

Xã Hoài Thanh

Km

8,60

1,74

 

 

 

 

1

Tuyến từ Chợ - nhà Thành An Dinh 1

Km

1,00

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

2

Tuyến từ Quán Điều - nhà Xiêm An Lộc 2

Km

1,00

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

3

Tuyến từ trường Chòm Bắc Trường An 1 - nhà Bường Lâm Trúc 1

Km

0,80

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

4

Tuyến từ Quán Chuyển - Nghĩa Địa ba xác máu Trường An

Km

1,50

1,21

5,0

3,0

18

Giảm chiều dai

5

Tuyến từ nhà Thành - nhà Huỳnh Thương Lâm Trúc 2

Km

1,30

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

6

Tuyến từ đường nhà Dương Chở-nhà Vinh Lâm Trúc 2

Km

0,30

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

7

Tuyến từ đường nhà Hợp - nhà Thơ Lâm Trúc 2

Km

0,30

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

8

Tuyến từ nhà Tĩnh - giáp BTXM (Cỗng làng văn hóa) Lâm Trúc 1

Km

0,60

0,53

5,0

3,0

18

Giảm chiều dai

9

Tuyến từ dốc Đố - Cỗng làng Văn Hóa An Lộc 2

Km

1,00

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

10

Tuyến từ nhà Đồng (Nhị) - Nghĩa Địa An Dinh 1

Km

0,80

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

XIII

Xã Hoài Thanh Tây

 

3,66

4,96

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ ngã ba cống ông Nhiếp - cống đường đắp thôn Ngọc Sơn Nam

Km

0,960

0,960

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường từ ngã tư nhà ông Kỳ - ngã tư Quan Ích thôn Ngọc An Tây

Km

0,700

0,700

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường từ QL1 - Trạm điện thôn Ngọc An Tây

Km

0,150

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

4

Tuyến đường từ ngã ba Cổng Chào - Sông Xưởng

Km

0,390

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

5

Tuyến đường từ Cây Số 7 Tài Lương qua Sông Xưởng giáp đường Tây tỉnh (ĐT 639B)

Km

1,460

 

5,0

3,0

18

Không thực hiện

6

Tuyến từ ngã Nguyễn Đức Liên - Mương N2 thôn Bình Phú

Km

 

0,550

4,0

3,0

0.18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

7

Tuyến từ ngõ Nguyễn Văn Tiến - Ngã Tư Quán Nông thôn Ngọc An Đông

Km

 

0,600

4,0

3,0

0.18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

8

Tuyến từ nhà ba Trần Thị Nghiên - Đồng Cây Cau thôn Ngọc An Trung

Km

 

0,550

4,0

3,0

0.18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

9

Tuyến từ nhà Trần Xoài thôn Ngọc An Đông - Ngã tư Gò Sanh và cầu Lừng Máng thôn Tài Lương 2

Km

 

1,200

4,0

3,0

0.18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

10

Tuyến đường từ nhà Ông Lợi - Sông Xưởng thôn Tài Lương

Km

 

0,400

4,0

3,0

0.18

Bổ sung mới Trục chính nội đồng

XIV

Thị trấn Tam Quan

 

0,00

0,00

 

 

 

 

XV

Xã Tam Quan Nam

 

2,56

5,56

 

 

 

 

1

Tuyến từ ngã tư Gò Dệ - nhà ông Sơn

Km

0,37

0,37

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ nhà ông Có - nhà ông Lượng

Km

0,43

0,43

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến từ nhà ông Hạnh - nhà ông Cầu

Km

0,30

0,30

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

4

Tuyến từ Nghĩa trang - nhà ông Đốc

Km

0,20

0,20

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

5

Tuyến từ ngã ba Hai Chung - nhà ông Hương

Km

0,30

0,30

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

6

Tuyến từ cầu Chợ Ân - nhà ông Cầu

Km

0,40

0,40

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

7

Tuyến từ nhà ông Nghị - nhà ông Giang

Km

0,14

0,14

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

8

Tuyến từ nhà ông Cầu - đường BTXM khu Gò Đu

Km

0,42

0,42

4,0

3,0

18

Giữ nguyên

9

Tuyến Hồ Quý Lâm - Cầu Bà Vinh

Km

 

0,52

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

10

Tuyến Dương Thị Mỹ - Cầu Chảy

Km

 

0,53

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

11

Tuyến từ ĐT 639 - trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam

Km

 

0,20

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

12

Tuyến nhà ông Ngỗ - nhà Ông Dương

Km

 

0,35

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

13

Tuyến nhà ông Thận - nhà ông Sinh

Km

 

0,22

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

14

Tuyến nhà ông Dũng - nhà ông Chúc

Km

 

0,18

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

15

Tuyến nhà ông Hoàng - nhà ông Tác

Km

 

0,31

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

16

Tuyến nhà ông khách - ĐT 639

Km

 

0,27

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

17

Tuyến nhà bà Vạn - Nhà ông Đẩu

Km

 

0,42

4,0

3,0

18

Bổ sung mới

XVI

Xã Hoài Xuân

 

1,60

1,60

 

 

 

 

1

Tuyến đường từ nhà Mươi đến nhà Chín hảo (Thuận Thượng 1), dài 184m; từ nhà Rân đến nhà Tám (Thuận Thượng 2) dài 348m

Km

0,532

0,532

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến đường từ Ngõ Thành - nhà Năm (Song Khánh)

Km

0,397

0,397

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

3

Tuyến đường từ nhà Huỳnh Tiến đến nhà Duy Dương (Vình Phụng 1)

Km

0,671

0,671

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

XVII

Xã Hoài Phú

 

3,00

3,00

 

 

 

 

1

Tuyến Ngõ Quốc - đường Gia Long

Km

1,50

1,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ đường Tây tỉnh - Nghĩa trang Bắc đập Gấm

Km

1,50

1,50

5,0

3,0

18

Giữ nguyên

Tổng cộng 17 xã, thị trấn :

54,295

64,423

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GTNT (LOẠI B) NĂM 2014 HUYỆN PHÙ CÁT (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên tuyến đường

Địa bàn
(thôn)

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

Quy mô xây dựng

Ghi chú

Theo QĐ 2612/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

Điều chỉnh, bổ sung

B nền
(m)

B mặt
(m)

Chiều dày
(m)

I

Xã Cát Hải

 

 

 

1,200

1,200

 

 

 

 

1

ĐT639 - Khu dân cư mới sau nhà Tình Lan

Tân Thắng

ĐT 639

Khu dân cư mới

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Suối trước trong nhà ông Thăng đến suối đèo

Chánh Oai

Suối trước

Suối đèo

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Nối tiếp đường D5M khu trung tâm xã

Tân Thanh

-

-

0,100

0,100

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

ĐT 639 điểm trường mẫu giáo mới

Chánh Oai

ĐT 639

Trường mẫu giáo

0,200

0,200

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

II

Xã Cát Thắng

 

 

 

0,750

0,750

 

 

 

 

1

Ngõ Tuyền - Ngõ Ân

Vĩnh Phú

Ngõ Tuyền

Ngõ Ân

0,200

0,200

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

2

Ngõ Sáu - Gò Quang

Phú Giáo

Ngõ Sáu

Gò Quang

0,220

0,220

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

3

Gò Sạ - Ngõ Sửu

Vĩnh Phú

Gò Sạ

Ngõ Sửu

0,250

0,250

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

4

Ngõ Thành - Ngõ Sáng

Vĩnh Phú

Ngõ Tuyền

Ngõ sáng

0,080

0,080

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

III

Xã Cát Lâm

 

 

 

3,100

3,100

 

 

 

 

1

Từ ngả tư Thuận Phong đến trạm biến áp Tam Sơn

Thuận Phong

Ngã tư
Thuận Phong

Trạm biến áp
Tam Sơn

3,100

3,100

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

IV

TT Ngô Mây

 

 

 

1,822

1,822

 

 

 

 

1

Đường trước UBND

An Thọ, An Bình

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Tây Hồ
(nhà ông Hùng)

0,635

0,635

12,0

6,0

0,180

Giữ nguyên

2

Đường chỉnh trị Suối Thó

An Thọ, An Khương

Đường Lê Thánh Tông

Đường Phan Bội Châu (trụ sở An Khương)

0,826

0,826

14,0

7,0

0,18

Giữ nguyên

3

Đường khu An Hòa

Khu phố An Hòa

Đường BT

(nhà ông cơ)

Đường Cụm Công nghiệp (sau nhà ông phùng)

0,128

0,128

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Nguyễn Văn Hiển nối dài

Khu phố An Thọ

Đường Lê Lợi

Vườn ông Đấu

0,058

0,058

8,0

6,0

0,18

Giữ nguyên

5

Đường Khu An Thọ(4 Tinh)

Khu phố An Thọ

Đường 3/2

Đường Lê Thánh Tông

0,175

0,175

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

V

Xã Cát Tài

 

 

 

6,950

6,950

 

 

 

 

1

Tuyến từ nhà ông Nguyễn Bá Long - nhà ông Phạm Văn Phúc

Vĩnh Thành

Nhà ông
Nguyễn Bá Long

Nhà ông
Phạm Văn Phúc

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ ĐT 633 - Nghĩa Địa

Hòa Hiệp

ĐT 633

Nghĩa Địa

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Tuyến từ ĐT 633 - Nghĩa Địa

Thái Phú

ĐT 633

Nghĩa Địa

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Tuyến từ nhà bà Phan Thị Mỵ đến nhà ông Nguyễn Tâm Tới

Thái Bình

Nhà bà
Phan Thị Mỵ

Nhà ông
Nguyễn Tâm Tới

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Tuyến từ BT số 7 đi nhà ông Lê Đình Cẩn

Thái Thuận

BT số 7

Nhà ông Lê Đình Cẩn

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Tuyến từ ĐT 633(Nguyễn Thị Hợp) đến giáp đường Suối Chùa

Thái Thuận

ĐT 633 (Nguyễn Thị Hợp)

Đường Suối Chùa

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

7

Tuyến Từ ĐT 633 đến Nghĩa trang nhân dân xã

Thái Thuận

ĐT 633

Nghĩa trang nhân dân xã

1,000

1,000

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

8

Tuyến Hồ Văn Nghi đến nhà thờ họ Lê

Chánh Danh

Hồ Văn Nghi

Nhà thờ họ Lê

0,600

0,600

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

9

Tuyến ĐT 633 đến HTX cũ

Chánh Danh

ĐT 633

HTX cũ

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

10

Tuyến từ BT đi Cảnh an đến nhà thờ họ Lê

Chánh Danh

BT đi Cảnh an

Nhà thờ họ Lê

0,400

0,400

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

11

Tuyến từ gốc Gạo đến chùa Cảnh an

Cảnh an

Gốc Gạo

Chùa Cảnh an

0,300

0,300

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

12

Tuyến từ ĐT 633 - Giáp BT xóm 3

Thái Thuận

ĐT 633

Xóm 3

0,300

0,300

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

13

Tuyến từ ĐT 633 đến Đồng Rằm

Vĩnh Thành

ĐT 633

Đồng Răm

0,600

0,600

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

14

Tuyến từ nhà ông Nguyễn Văn Hương đến nhà ông Nguyễn Tròn

Cảnh An

Nhà ông Nguyễn Văn Hương

Nhà ông Nguyễn Tròn

0,350

0,350

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

15

Tuyến từ nhà ông Lê Đại Doãn đến nhà ông Trần Tu

Phú Hiệp

Nhà Ông Lê Đại Doãn

Nhà Ông Trần Tu

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

VI

Xã Cát Khánh

 

 

 

2,504

2,504

 

 

 

 

1

Đường lên Miếu họ Phạm

Ngãi An

Giáp đường 639

Nhà ông Nga

0,600

0,600

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Đường ra xóm một

Phú Long

Nhà bà Chiểu

Nhà ông Tiến

0,337

0,337

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Đường xóm Vôi

Chánh Lợi

Nhà ông Tín

Nhà ông Bình

0,517

0,517

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Đường Gò Me

Phú Dõng

Nhà ông Hiền

Nhà ông Phước

0,600

0,600

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Đường phía đông sân vận động

An Quang Đông

Nhà ông Tân

Nhà ông Quảng

0,220

0,220

3,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Đường ra xóm Mắn

An Quang Tây

Phía Tây nhà ông Hà Minh ĐT 633

Phía Tây nhà ông Trình Minh Sâm ĐT 633

0,230

0,230

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

VII

Xã Cát Tiến

 

 

 

0,950

0,950

 

 

 

 

1

Xóm Chánh Phước

Trung Lương

ĐT 639

Trường cấp I
Lương Hậu

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Xóm Chánh Nghĩa

Trung Lương

Dốc Hội

Lăng Chánh Nghĩa

0,450

0,450

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

VIII

Xã Cát Thành

 

 

 

2,000

2,000

 

 

 

 

1

Trục chính xã

Chánh Thiện

ĐT639 ngõ Bốn Thân thôn Chánh Thiện

Ngõ Bốn Quýt thôn Chánh Hóa

0,397

0,397

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Trục chính xã

Chánh Thiện

ĐT639 HTXNN

Giáp đường vào chợ Chánh Thiện

0,085

0,085

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Trục chính xã

Chánh Thiện

ĐT 639 ngõ Tám Hà thôn Chánh Thiện

Ngõ Chín Khẩn thôn Phú Trung

0,518

0,518

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Trục chính xã

Phú Trung

Truường THCS Cát Thành

Đến chân núi Chà cả

0,500

0,500

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Trục chính xã

Chánh Hóa

ĐT639 Dóc Mai

Đến chân núi Chà cả

0,500

0,500

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

IX

Xã Cát Trinh

 

 

 

8,327

8,327

 

 

 

 

1

Tuyến đường ngã 6 đi Nguyễn Chí Thanh

Phú Kim

Ngã 6

Đường Nguyễn Chí Thanh

1,300

1,300

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Tuyến nhà ông Lê Đình Tư đi Nguyễn Khả

Phú Kim

Nhà ông Lê Đình Tư

Nhà Nguyễn Khả

0,400

0,400

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Tuyến nhà Huỳnh Đức Quả đi nhà Võ Song

Phú Kim

Nhà Huỳnh Đức Quả

Nhà Võ Song

0,600

0,600

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Hồ Trường Sơn đi Đồng Mốc

An Đức

Hồ Trường Sơn

Đồng Mốc, An Đức

1,400

1,400

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Ngã ba Bờ Dách đi xóm trung, xóm đông

Phú Nhơn

Ngã ba Bờ Dách Phú Nhơn

Xóm trung Phú Nhơn

0,800

0,800

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Tuyến xóm trung (nhà bà Trí) đi đường Bắc Nam

Phong An

Nhà bà Trí

Đương BT nhà ông Phước

1,000

1,000

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

7

Tuyến từ nhà Nguyễn Thị Trung đi đường đông tây

Phú Kim

Nhà bà Trung

Đường đông tây

0,300

0,300

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

8

Tuyến nhà ông năng đi nhà ông Hà Hùng Dũng

Phú Kim

Nhà ông Năng

Nhà ông Dũng

0,400

0,400

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

9

Tuyến xóm 5 vườn dừa Lão Thành đi đường Bắc Nam

Phú Kim

Xóm 5 Phú Kim

Vườn dừa Lão Thành

0,200

0,200

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

10

Tuyến xóm 7 nhà ông Sung đi nhà ông Trắc

Phú Kim

Nhà ông Sung

Nhà ông Trắc

0,200

0,200

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

11

Tuyến nhà ông Anh đi nhà ông Hảo

Phú Kim

Nhà ông Anh

Nhà ông Hảo

0,300

0,300

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

12

Tuyến nhà ông nghỉ đi UBND xã cũ

Phú Kim

Nhà ông Nghỉ

UBND xã cũ

0,861

0,861

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

13

Tuyến từ Mẫu giáo xóm 7 đi nhà ông Tốt

Phú Kim

Mẫu giáo xóm 7

Nhà ông Tốt

0,200

0,200

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

14

Tuyến từ ĐT 635 đi giáp Trường mẫu giáo xóm Nam đi xóm Thái

Phong An

Đường ĐT 635

giáp đường xóm Mẫu giáo Nam đi xóm Thái

0,366

0,366

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

X

Xã Cát Nhơn

 

 

 

6,553

7,505

 

 

 

 

1

Dốc cầu mẫu một đến nhà 10 Lang

Đại Ân

Dốc cầu mẫu một

Nhà 10 Lang

0,312

0,312

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Từ BT mương cát đến nhà Phan Thị Lân

Chánh Nhơn (Nhơn Chánh)

Từ BT mương cát

Nhà Phan Thị Lân

0,322

0,322

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

3

Nhà thầy Thạch đến nhà Nguyễn Hữu Nghệ

Chánh Nhơn (Nhơn Tâm)

Nhà thầy Thạch

Nhà Nguyễn Hữu Nghệ

0,510

0,510

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Từ nhà Nương đến nhà Thái Phúc

Chánh Nhơn (Nhơn Tâm)

Từ nhà Nương

Nhà Thái Phúc

0,230

0,230

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Từ nhà Nguyễn Thị Bé đến nhà Nguyễn Tình

Chánh Nhơn (Nhơn Hanh)

Từ nhà Nguyễn Thị Bé

Nhà Nguyễn Tình

0,250

0,250

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Nhà 10 Hà đến nhà Nguyễn Văn Vinh

Chánh Nhơn (Nhơn Tân)

Nhà 10 Hà

Nhà Nguyễn Văn Vinh

0,300

0,300

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

7

Ngõ Bùi Thiên Thoại đến nhà Lê Văn Đông

Liên Trì

Ngõ Bùi Thiên Thoại

Nhà Lê Văn Đông

0,260

0,260

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

8

Cao Văn Liên đến nhà Võ Văn Chiến

Chánh Mẫn

Cao Văn Liên

Võ Văn Chiến

0,270

0,270

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

9

Từ cây chim Chùa đến bờ dốc

Chánh Mẫn

Từ cây chim Chùa

Đến bờ dốc

0,500

0,500

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

10

Nhà Ông Hòa đến trụ sở thôn (đi ngõ phú)

An Nông

Nhà Ông Hòa

Trụ sở thôn

(đi ngõ phú)

0,255

0,255

5,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

11

Ngõ 7 Sâm đến giáp bê tông đê

Đại Hữu Bắc

Ngõ 7 Sâm

Giáp bê tông đê

0,220

0,220

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

12

Ngõ 5 Tiến đến ngõ Vỡ xưa

Đại Hữu Bắc

Ngõ 5 Tiến

Ngõ Vỡ xưa

0,235

0,235

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

13

Nhà Phạm Thanh đến nhà Lê Văn Dũng

Đại Hữu Bắc

Nhà Phạm Thanh

Lê Văn Dũng

0,300

0,300

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

14

Ngõ Sỹ đến giáp bê tông đê

Đại Hữu Bắc

Ngõ Sỹ

Giáp bê tông đê

0,195

0,195

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

15

Cổng làng văn hóa đến nhà ông Lương Tấn Nhơn

Đại Hữu Nam

Cổng làng văn hóa

Nhà ông Lương Tấn Nhơn

0,270

0,270

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

16

Ruộng Đinh Thị Hoa đến ngõ ông Trần Chín

Đại Hữu Nam

Ruộng Đinh Thị Hoa

Ngõ ông Trần Chín

0,230

0,230

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

17

Đặng Thị Sa đến nhà 7 Bình

Đại Lợi Bắc

Đặng Thị Sa

Nhà 7 Bình

0,818

0,818

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

18

Từ Dốc nhà Lương Văn Kỳ tới nhà Cầm

Đại Hào

Từ Dốc nhà Lương Văn Kỳ

Tới nhà Cầm

0,206

0,206

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

19

Ngõ Phan Cảnh Phu cống mới bê tông cũ

Đại Hào

Ngõ Phan Cảnh Phu

Cống mới bê tông cũ

0,560

0,560

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

20

Nhà Bà Mẫu đến nhà Nguyễn Quốc Tuấn

Trung Bình

Nhà Bà Mẫu

Nhà Nguyễn Quốc Tuấn

0,310

0,310

3,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

21

GTNT liên xã Cát Nhơn - Nhơn Hạnh

An Nông

Cổng làng văn hóa thôn An Nông

Thôn Nhơn Xuân xã Nhơn Hạnh

 

0,402

4

3

0,18

Bổ sung

22

Quốc lộ 19B đến giáp chùa Hoằng Nhơn

Chánh Nhơn

Từ Quốc lộ 19B

Chùa Hoằng Nhơn

 

0,550

4

3

0,18

Bổ sung

XI

Xã Cát Tân

 

 

 

13,215

13,215

 

 

 

 

1

Xóm Bắc Hạ: Từ nhà bà Võ Thị Đẩu đến nhà ông Nguyễn Văn Tám

Thôn Hòa Dõng

Nhà bà Võ Thị Đẩu

Nhà ông Nguyễn Văn Tám

0,228

0,228

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

2

Nhánh 1: Từ nhà ông Nguyễn Văn Tám đến nhà ông Nguyễn Văn Lang

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Nguyễn Văn Tám

Nhà ông Nguyễn Văn Lang

0,058

0,058

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

3

Xóm Đông: Từ nhà ông Đặng Văn Trinh đến nhà ông Nguyễn Văn Rê

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Đặng Văn Trinh

Nhà ông Nguyễn Văn Rê

0,175

0,175

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

4

Xóm Đông: Từ nhà ông Nguyễn văn Hùng đến giáp đường bê tông nhà ông Phạm Hiền

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Nguyễn văn Hùng

Giáp đường bê tông nhà ông Phạm Hiền

0,240

0,240

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

5

Xóm Đông: từ nhà ông Nguyễn văn Tám đến giáp đường bê tông nhà bà Nguyễn Thị Nhạn

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Nguyễn văn Tám

Nhà bà Nguyễn Thị Nhạn

0,657

0,657

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

6

Nhánh 1: Từ BTXM đến nhà ông Nguyễn Văn Thìn

Thôn Hòa Dõng

BTXM

Nhà ông Nguyễn Văn Thìn

0,059

0,059

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

7

Nhánh 2: Từ nhà Nguyễn Dốc đến nhà ông Hồ Văn Bình

Thôn Hòa Dõng

Nhà Nguyễn Dốc

Nhà ông Hồ Văn Bình

0,086

0,086

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

8

Xóm Đông: Từ nhà bà Phạm Thị Dụ đến nhà ông Võ Đức Hiền

Thôn Hòa Dõng

Nhà bà Phạm Thị Dụ

Nhà ông Võ Đức Hiền

0,407

0,407

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

9

Xóm Đông: Từ nhà ông Trần Thanh Thi đến nhà bà Nguyễn Thị Liên

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Trần Thanh Thi

Nhà bà Nguyễn Thị Liên

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

10

Xóm Bấc Thượng: Từ nhà bà Phan Thị Nghĩa đến nhà ông Đỗ Văn Sung

Thôn Hòa Dõng

Nhà bà Phan Thị Nghĩa

Nhà ông Đỗ Văn Sung

0,112

0,112

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

11

Xóm nam ngoài: từ nhà ông Trà Văn Hạnh đến nhà ông Trà Minh Châu

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Trà Văn Hạnh

Nhà ông Trà Minh Châu

0,195

0,195

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

12

Nhánh 1: Từ đường BTXM xóm đến nhà ông Trần Văn Hương

Thôn Hòa Dõng

Đường BTXM xóm

Nhà ông Trần Văn Hương

0,150

0,150

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

13

Nhánh 2: Từ đường BTXM xóm đến nhà bà Nguyễn Thị Tâm

Thôn Hòa Dõng

Đường BTXM xóm

Nhà bà Nguyễn Thị Tâm

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

14

Nhánh 3: Từ đường BTXM xóm đến nhà ông Phạm Chiến

Thôn Hòa Dõng

Đường BTXM xóm

Nhà ông Phạm Chiến

0,070

0,070

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

15

Nhánh 4: Từ nhà ông Phan Thành Tiên đến nhà ông Phan Thành Ngọc

Thôn Hòa Dõng

Nhà ông Phan Thành Tiên

Nhà ông Phan Thành Ngọc

0,050

0,050

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

16

Từ nhà bà Hồ Thị Báu đến nhà ông Dương Sĩ Trọng

Thôn Kiều An

Nhà bà Hồ Thị Báu

Nhà ông Dương Sĩ Trọng

0,344

0,344

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

17

Tuyến chính: từ nhà bà Hà Thị Hái đến nhà ông Dương Sĩ Trọng

Thôn Kiều An

Nhà bà Hà Thị Hái

Nhà ông Dương Sĩ Trọng

0,645

0,645

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

18

Tuyến nhánh: từ nhà ông Dương Sĩ Tùng đến nhà ông Hà Đắc Dựng

Thôn Kiều An

Nhà ông Dương Sĩ Tùng

Nhà ông Hà Đắc Dựng

0,098

0,098

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

19

Xóm Kiều Trúc: từ nhà ông Phan Tân Tạo đến nhà ông Nguyễn An Thịnh

Thôn Kiều An

Nhà ông Phan Tân Tạo

Nhà ông Nguyễn An Thịnh

0,324

0,324

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

20

Xóm Kiều Trúc: từ nhà ông Nguyễn An Thịnh đến nhà ông Nguyễn Văn Danh

Thôn Kiều An

Nhà ông Nguyễn An Thịnh

Nhà ông Nguyễn Văn Danh

0,175

0,175

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

21

Xóm Kiều Trúc: từ nhà ông Dương Văn Tường đến nhà ông Huỳnh Văn Trọng

Thôn Kiều An

Nhà ông Dương Văn Tường

Nhà ông Huỳnh Văn Trọng

0,191

0,191

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

22

Nhánh: từ nhà ông Võ Quyền đến nhà ông Bùi Văn Tin

Thôn Kiều An

Nhà ông Võ Quyền

Nhà ông Bùi Văn Tin

0,061

0,061

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

23

Xóm Đông: Từ nhà ông Sáu Thi đến nhà xóm Đông

Bình Đức

Nhà ông Sáu Thi

Nhà xóm Đông

0,250

0,250

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

24

Xóm Đông: Từ nhà ông Năm Đẩu đến nhà ông Thành máy gạo

Bình Đức

Nhà ông Năm Đẩu

Nhà ông Thành máy gạo

0,130

0,130

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

25

Xóm Đông: Từ nhà Xóm Đông đến nhà ông Bảy Bang

Bình Đức

Nhà Xóm Đông

Nhà ông Bảy Bang

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

26

Xóm Đông: Từ nhà Đặng Ngọt đến nhà ông Thám

Bình Đức

Nhà Đặng Ngọt

Nhà ông Thám

0,120

0,120

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

27

Xóm Bắc: Từ chợ chiều đến nhà bà Nguyễn Thị Thạnh

Bình Đức

Từ chợ chiều

Nhà bà Nguyễn Thị Thạnh

0,250

0,250

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

28

Xóm Bắc: Từ nhà ông Quốc đến nhà ông Thi

Bình Đức

Nhà ông Quốc

Nhà ông Thi

0,180

0,180

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

29

Xóm Bắc: Từ nhà ông Danh đến nhà ông Chơi

Bình Đức

Nhà ông Danh

Nhà ông Chơi

0,050

0,050

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

30

Xóm Bắc: Từ nhà ông Xuân đến nhà ông Ngãi

Bình Đức

Nhà ông Xuân

Nhà ông Ngãi

0,070

0,070

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

31

Xóm Tân Thành: Từ nhà Võ Văn Thành đến nhà ông Nguyễn Thanh Minh

Tân Lệ

Nhà Võ Văn Thành

Nhà ông Nguyễn Thanh Minh

1,000

1,000

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

32

Xóm Trung: Từ đường bê tông đến nhà ông Hà Sen

Kiều Huyên

Từ đường bê tông

Nhà ông Hà Sen

0,300

0,300

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

33

Xóm Tây Bấc: Từ đường 635 đến nhà ông Đào Duy Thủy

Kiều Huyên

Từ đường 635

Nhà ông Đào Duy Thủy

0,700

0,700

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

34

Xóm Tây: Từ nhà ông Phi đến nhà ông Long

Tân Hòa

Nhà ông Phi

Nhà ông Long

0,600

0,600

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

35

Xóm Tây: Từ nhà ông Năm đến nhà ông Định

Tân Hòa

Nhà ông Năm

Nhà ông Định

0,100

0,100

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

36

Xóm Bạc Hà Bắc: Từ nhà ông Châu đến nhà ông Nghiễm

Tân Hòa

Nhà ông Châu

Nhà ông Nghiễm

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

37

Xóm Bạc Hà Bắc: Từ nhà ông Đông đến nhà ông Thạnh

Tân Hòa

Nhà ông Đông

Nhà ông Thạnh

0,400

0,400

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

38

Xóm Bạc Hà Bắc: Từ nhà ông Bang đến nhà bà Liên

Tân Hòa

Nhà ông Bang

Nhà bà Liên

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

39

Từ nhà ông Võ Công Danh đến nhà Ông Trần Văn Tiết

Tân Lệ

Nhà Ông Võ Công Danh

Nhà ông Trần Văn Tiết

0,700

0,700

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

40

Từ nhà Ông Nguyễn Nghĩa - Giáp đường BTXM

Tân Lệ

Nhà ông Nguyễn Nghĩa

Giáp đường BTXM

1,000

1,000

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

41

Từ nhà ông Nguyễn Văn Toàn đến Vườn Đình

Tân Hòa

Nhà ông Nguyễn Văn Toàn

Vườn Đình

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

42

Từ nhà bà Phạm Ngọc Nga - Giáp đường BTXM đi Tân Lệ

Tân Hòa

Nhà bà Phạm Ngọc Nga

Giáp đường BTXM đi Tân Lệ

0,420

0,420

3,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

43

Từ nhà ông Triều đến nhà ông Võ Tấn Tài

Tân Hòa

Nhà ông Triều

Nhà ông Võ Tấn Tài

0,150

0,150

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

44

Từ nhà ông Phan Mạnh Hùng đến nhà bà Châu Thị Tú

Tân Hòa

nhà ông Phan Mạnh Hùng

nhà bà Châu Thị Tú

0,200

0,200

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

45

Từ nhà ông Nguyễn Văn Tâm đến nhà ông Võ Văn Ngọc

Tân Hòa

nhà ông Nguyễn Văn Tâm

nhà ông Võ Văn Ngọc

0,200

0,200

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

46

Từ nhà ông Trần Hiệp đến nhà ông Dương Ba Tư

Tân Hòa

nhà ông Trần Hiệp

nhà ông Dương Ba Tư

0,150

0,150

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

47

Từ nhà ông Lưu Văn Tổng đến nhà ông Nguyễn Ngọc Ẩn

Tân Hòa

nhà ông Lưu Văn Tổng

nhà ông Nguyễn Ngọc Ẩn

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

48

Từ nhà bà Trần Thị Ngãi đến nhà ông Võ Cường Đô

Tân Hòa

nhà bà Trần Thị Ngãi

nhà ông Võ Cường Đô

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

49

Từ nhà ông Nguyễn Đức Thạnh đến nhà ông Bùi Văn Huy

Tân Hòa

nhà ông Nguyễn Đức Thạnh

nhà ông Bùi Văn Huy

0,100

0,100

3,0

2,0

0,18

Giữ nguyên

50

Từ nhà ông Lương Tỳ đến nhà ông Nguyễn Đình Yêm

Tân Hòa

nhà ông Lương Tỳ

nhà ông Nguyễn Đình Yêm

0,220

0,220

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

XII

Xã Cát Hiệp

 

 

 

1,045

1,045

 

 

 

 

1

Tuyến từ nhà Huỳnh Văn Hiếu đến nhà Huỳnh Thị Liên

 

Nhà Huỳnh Văn Hiếu

Nhà Huỳnh Thị Liên

0,710

0,710

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Từ nhà Đặng Phải đến đường lên nhà Thinh

 

Nhà Đặng Phải

Đến đường lên nhà Thinh

0,335

0,335

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

XIII

Xã Cát Minh

 

 

 

9,670

9,670

 

 

 

 

1

Tuyến từ đường bê tông cầu cây Bún đến nhà Cường

Gia Thạnh

Cầu cây Bún

Nhà Cường

0,300

0,300

2,5

2,5

0,18

Giữ nguyên

2

Tuyến từ trụ sở thôn Trung Chánh đến xóm Trung Thiện

Trung Chánh

Trụ sở thôn Trung Chánh

Xóm Trung Thiện

0,400

0,400

3,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Trung Lương Trung Chánh đến cầu Hoàng Trung Chánh

Trung Chánh

Trung Lương

Cầu Hoàng

1,500

1,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Nam xã Cát Minh. Từ Gia Lạc đến Đức Phổ 1

Xã Cát Minh

Gia Lạc

Đức Phổ 1

6,200

6,200

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

ĐT 633 đến mương KS4

Gia Thạnh

ĐT 633

KS4

0,420

0,420

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Cầu Bến Hữu đến trạm điện Trung Minh- Trung Chánh

Gia Lạc

Cầu Bến Hữu

Trạm điện Trung Minh

0,850

0,850

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

XIV

Xã Cát Tường

 

 

 

9,670

9,670

 

 

 

 

1

Phú Gia

Phú Gia

Ngõ Văn

Mương Khai Sanh

0,650

0,650

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

2

Chánh Lạc

Chánh Lạc

Tràng Chánh Lạc

Đình Chánh Lạc

0,900

0,900

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

3

Chánh Hòa

Chánh Hòa

Gò Găng Cát Tiến

Ngõ Đạm

0,800

0,800

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

4

Kiều Đông

Kiều Đông

Mương cây Trâm

Ngõ Hùng

0,350

0,350

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

5

Chánh Liêm

Chánh Liêm

Cống Ngõ Mỹ

Ngõ Nguyễn Diêm

 

0,000

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

6

Chánh Liêm

Chánh Liêm

Ngõ phải

Bãi rác

1,200

1,200

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

7

Chánh Liêm

Chánh Liêm

ĐT 635

Xóm Bắc Chánh Liêm

0,800

0,800

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

8

Xuân Quang

Xuân Quang

Từ đường họ Đào

ĐT 635 Cát Tiến

0,500

0,500

4,0

3,0

0,18

Giữ nguyên

9

Xuân An

Xuân An

Chùa Tường Quang

Trạm điện Tường Sơn

1,000

1,000

5,0

3,5

0,22

Giữ nguyên

10

Xuân An

Xuân An

Nhà van hồ Tường Sơn

Bãi đá Tân Trung Nam

1,000

1,000

5,0

3,5

0,22

Giữ nguyên

11

Xuân An

Xuân An

ĐT 635

Chùa Hội Phước

0,270

0,270

4,0

2,5

0,18

Giữ nguyên

12

Kiều Đông

Kiều Đông

Mương cây Trâm

Gò Nam

0,700