• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2015 về công nhận thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là đô thị loại V

Tải về Quyết định 3009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3009/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KHE SANH, HUYN HƯỚNG HÓA LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Hướng Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Mai Thức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3009/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327227