• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 3009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ DỌN VỆ SINH, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI, XÀ BẦN, CẮT CỎ TẠI CÁC LÔ ĐẤT TRỐNG VÀ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN, VỆ SINH THÙNG RÁC PHỤC VỤ ĐỀ ÁN THU GOM RÁC THEO GIỜ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 10641/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo Công văn số 7929/UBND-QLĐTh ngày 03 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố về việc công bố Đơn giá sản xuất, trồng mới và duy trì cây xanh đô thị;

Theo Thông báo số 184/TB-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2426/SXD-KTXD ngày 24 tháng 4 năm 2015; Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 789/STC-TCDN ngày 27 tháng 4 năm 2015 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 85/TTr-STNMT ngày 26/01/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Đơn giá thực hiện dọn 1m3 xà bần, rác thải bằng cơ giới tại các lô đất trống trên địa bàn thành phố là: 18.000 đồng/m3;

2. Đơn giá vận chuyển 1m3 xà bần, rác thải từ nơi dọn (các lô đất trống) đến bãi rác Khánh Sơn bằng xe tải 7 tấn, cụ thể như sau:

- Quận Ngũ Hành Sơn cự ly bình quân 20km (hệ số k=1): 78.000 đồng/m3;

- Quận Sơn Trà cự ly bình quân 14km (hệ số k=0,78):                  61.000 đồng/m3;

- Quận Hải Châu cự ly bình quân 9km (hệ số k=0,55):                  43.000 đồng/m3;

- Quận Thanh Khê cự ly bình quân 7km (hệ số k=0,5):                  39.000 đồng/m3;

- Quận Cẩm Lệ cự ly bình quân 8km (hệ số k=0,53):                    41.000 đồng/m3;

- Quận Liên Chiểu cự ly bình quân 3,7km (hệ số k=0,3):               23.000 đồng/m3;

3. Đơn giá phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy cắt tại các lô đất trống trên địa bàn thành phố là: 19.000 đồng/100m2.

4. Đơn giá vận chuyển 1m3 cỏ từ nơi dọn (các lô đất trống) đến bãi rác Khánh Sơn bằng xe ép rác 4 tấn, cụ thể như sau:

- Quận Ngũ Hành Sơn cự ly bình quân 20km (hệ số k=1): 51.000 đồng/m3;

- Quận Sơn Trà cự ly bình quân 14km (hệ số k=0,85):                  43.000 đồng/m3;

- Quận Hải Châu cự ly bình quân 9km (hệ số k=0,7):                    36.000 đồng/m3;

- Quận Thanh Khê cự ly bình quân 7km (hệ số k=0,6):                  31.000 đồng/m3;

- Quận Cẩm Lệ cự ly bình quân 8km (hệ số k=0,63):                    32.000 đồng/m3;

- Quận Liên Chiểu cự ly bình quân 3,7km (hệ số k=0,3):               15.000 đồng/m3;

5. Đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố là: 11.000 đồng/thùng/lần thực hiện.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố;

- Khảo sát, nghiệm thu khối lượng dọn dẹp vệ sinh cụ thể (có biên bản xác nhận khối lượng thực hiện), lập dự toán kinh phí dọn dẹp vệ sinh môi trường, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp cùng với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố kiểm tra việc thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát đơn giá dọn vệ sinh, vận chuyển rác thải, xà bần, cắt cỏ tại các lô đất trống và đơn giá vận chuyển, vệ sinh thùng rác phục vụ Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các văn bản có liên quan trước đây trái với nội dung tại Quyết định này, không còn giá trị thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTTU, TT HĐND thành phố (b/cáo);
- Đoàn ĐBQH tp Đà Nẵng (b/cáo);
- CT và các PCT UBND t.p;
- Các Sở, ban, ngành;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VP UBND t.p: Phòng KTTH, QLĐTư;
- Lưu VT, QLĐTh(Tuấn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3009/QĐ-UBND

651

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279796