• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2018 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh”

Tải về Quyết định 301/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TẠI TỈNH HÀ TĨNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ hiệp định cụ thể ký ngày 10/11/2016 giữa Việt Nam và Bỉ cho dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” (sau đây gi tắt là Dự án RALG Hà Tĩnh); Thông báo số 66/2016/TB-LPQT ngày 10/11/2016 của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực;

Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tnh tại Văn bản số 01/BQLDA-RALG ngày 03/01/2018 (kèm theo ý kiến không phản đối của Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) ngày 06/12/2017 tại Tờ trình số 35/TTr-RALG ngày 30/11/2017 của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” (POM).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC);
- Chánh, PVP UBND tỉnh Nguy
n Duy Nghị;
- Lưu VT, TH1;
Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 301/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 301/QĐ-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378502