• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thương mại


Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu

 

Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 3013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/5/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/5/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh tại Văn bản số 47/BCĐ389-VPTT ngày 26/8/2020 (sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông (bà) thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ 389 quốc gia;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, TH5, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo và một số hoạt động khác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Thành viên, Tổ giúp việc, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (sau đây gọi tắt là Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Thành viên, Tổ giúp việc, Văn phòng Thường trực) và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các Thành viên và Văn phòng Thường trực, trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Thành viên và Tổ giúp việc.

2. Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban, thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực công tác của sở, ban, ngành mình quản lý và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công, đồng thời phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thành viên Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là lãnh đạo của ngành mình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và trong việc phối hợp với Văn phòng Thường trực.

5. Văn phòng Thường trực đặt tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh; địa chỉ: Số 154 đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 190096968902396.254.345, được đặt tại Văn phòng Thường trực, tiếp nhận và xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định. Phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban và các Thành viên thực hiện các công việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Ban hành và chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các chương trình kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Quyết định hoặc đề nghị thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, giải quyết các tình huống đột xuất, cấp bách khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

5. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật các tập thể, cá nhân có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực

Trực tiếp giải quyết các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, những việc được Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chỉ đạo của Trưởng ban và các chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã được Trưởng ban thông qua hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoặc chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với các lực lượng chức năng thuộc các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu Trưởng ban và Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai các công việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, khi được Trưởng ban ủy quyền.

4. Chỉ đạo và ký ban hành các phương án, nhiệm vụ cụ thể trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo, các báo cáo thường kỳ theo tháng, quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất.

5. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

6. Tham mưu xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định, chế độ chính sách để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực mình phụ trách.

7. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Thường trực.

8. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giúp Trưởng ban kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Thông qua công tác chỉ đạo và điều hành, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình phụ trách và báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực).

4. Tham gia xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định, thủ tục để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Điều 6. Trách nhiệm của các Thành viên

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề, lĩnh vực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị mình quản lý.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực của sở, ban, ngành mình phụ trách và theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh những chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Đánh giá tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của sở, ban, ngành mình phụ trách và báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực).

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Thường trực

1. Tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Tham mưu xây dựng, trình Trưởng ban phê duyệt, triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ các sở, ban, ngành và các địa phương. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, và các địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

5. Giúp Trưởng ban tổ chức các kỳ họp; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

6. Thực hiện công việc hành chính và quản lý tài chính, tài sản của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

7. Tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

8. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo yêu cầu của Trưởng ban.

Điều 8. Trách nhiệm của Tổ giúp việc

1. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh những chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận các báo cáo của sở, ban, ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do sở, ban, ngành mình phụ trách để phân tích, đánh giá và tổng hợp thành báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chỉ đạo của Trưởng ban.

Điều 9. Mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với các sở, ban, ngành và các địa phương

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành và các địa phương có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo, các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương; cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 10. Chế độ báo cáo

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Văn phòng Thường trực thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo của Ban Chỉ đạo.

2. Các sở, ban, ngành có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; kịp thời cung cấp thông tin theo đề nghị của Văn phòng Thường trực để phục vụ công tác tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Báo cáo gửi về Văn phòng Thường trực để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. Văn phòng Thường trực hướng dẫn cụ thể về hình thức, thời gian, nội dung báo cáo.

Điều 11. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức họp hàng quý, tổng kết năm và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, do Trưởng ban chủ trì hoặc ủy quyền Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì, điều hành cuộc họp. Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vắng mặt phải báo cáo Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực (nếu được Trưởng ban ủy quyền chủ trì cuộc họp) và ủy quyền cho đồng chí lãnh đạo khác của đơn vị mình dự họp thay.

2. Trưởng ban quyết định nội dung, thành phần tham gia và thời gian tổ chức họp trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Thường trực.

3. Đối với các nội dung công việc cần lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban quyết định tổ chức họp để lấy ý kiến trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để tổng hợp; thống nhất và quyết định.

Điều 12. Kinh phí, phương tiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do ngân sách tỉnh cấp và được bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

2. Hàng năm Văn phòng Thường trực lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Việc sử dụng kinh phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các quy định hiện hành.

4. Văn phòng Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước; hàng năm thực hiện quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính và báo cáo Trưởng ban theo quy định.

5. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Thành viên được phép sử dụng nhân lực, phương tiện, công cụ và các trang thiết bị khác thuộc đơn vị mình quản lý để phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được phân công.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành có lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Văn phòng Thường trực có trách nhiệm bố trí thời gian và các điều kiện đảm bảo khác để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2. Căn cứ Quy chế này, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Tổ giúp việc, Văn phòng Thường trực và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc khó khăn đề nghị phản ánh về Văn phòng Thường trực để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 10/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3013/QĐ-UBND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454069