• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 631/TTr-CTK ngày 05 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Thành lập Ban chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh Hòa gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Văn Cống, Cục trưởng Cục Thống kê - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - y viên;

4. Ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

5. Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;

7. Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đình Thoan, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;

9. Ông Trần Quang Mn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

10. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Ủy viên;

11. Bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch - Ủy viên;

12. Ông Trần Sỹ Quân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ủy viên;

13. Ông Vĩnh Sang, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Ủy viên;

14. Bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Tổ thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh Hòa gồm công chức của cơ quan Thống kê và các cơ quan cùng cấp có thành viên trong BCĐ Tổng điều tra, mỗi cơ quan 01 người do bà Lê Thị Trúc Phương - Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành viên BCĐ làm Ttrưởng.

Điều 3. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc Tổng điu tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điu tra Trung ương. Kịp thời báo cáo với BCĐ Tổng điều tra Trung ương về những vấn đề khó khăn, vưng mắc để thống nhất giải quyết. Hướng dẫn BCĐ cấp huyện thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Ban Chỉ đạo Tng điu tra kinh tế tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra.

- Trưởng BCĐ tỉnh được thành lập Tổ thường trực giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của BCĐ và Tổ thường trực giúp việc.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo TĐTTW;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo; Website tỉnh;
- Lưu: VT, CTK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3016/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330690