• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3018/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 3018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hưng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ Tư pháp quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 251/TTr-STP ngày 11/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN59

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành hèm theo Quyết định số: 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả công việc

I

Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II/2016

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thông suốt tại 3 cấp chính quyền địa phương

2

Tổ chức học tập, trao đi kinh nghiệm với các địa phương về hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Quý III hoặc Quý IV/2016

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát huy những sáng kiến trong công tác hoạt động kiểm soát TTHC

3

Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác và Kiểm soát TTHC giữa cán bộ làm kiểm soát TTHC với lãnh đạo các cấp

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III/2016

Công chức làm đầu mối KSTTHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được trao đổi kinh nghiệm vlý luận và thực tiễn

II

Kiểm soát chặt về chất lượng quy định của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh trình UBND tỉnh

1

Đánh giá tác động thủ tục hành chính, ly ý kiến góp ý trong dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Thường xuyên

- Điền các biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ của TTHC;

- Tiếp thu, giải trình, bổ sung ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo.

2

Cho ý kiến, thẩm định và đánh giá tác động độc lập (nếu có) về quy định, TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh trước khi trình UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Tham vấn ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thành việc cho ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định về TTHC theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

3

Tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND

III

Rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

1

Chuẩn hóa bộ TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTg tại ba cấp chính quyền địa phương công bố niêm yết công khai theo tiến độ thực hiện

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý I/2016

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ TTHC đã được chuẩn hóa của các ngành chuyên môn, niêm yết công khai phục vụ tổ chức, cá nhân

2

Tổng hợp kết quả xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính, nhóm TTHC trọng tâm năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý I/2016

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2016

3

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Tháng 01 - 6/2016

Rà soát quy định, TTHC theo quy định, TTHC, nhóm TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

4

Báo cáo đề nghị thông qua phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Trước ngày 10/9/2016

Tổng hợp đề xuất thông qua phương án đơn giản hóa quy định, TTHC của Bộ, ngành TW; thực thi đơn giản hóa TTHC của địa phương

IV

Rà soát cập nhật, sửa đổi, bổ sung, công bố TTHC tại QĐ công bố của Bộ, ngành TW và tại văn bản QPPL có quy định về TTHC theo quy định

1

Thường xuyên rà soát TTHC được công bố TTHC của Bộ, ngành Trung ương; văn bản QPPL mới ban hành có quy định về TTHC, các văn bản sửa đổi, bổ sung của Trung ương, địa phương theo quy định.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo đúng quy định

2

Công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời phục vụ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

 

Công khai hoặc không công khai văn bản, thủ tục hành chính đúng quy định

V

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

Sở Tư pháp, cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC

Quý II/2016

Nm vững cách thức triển khai, tổ chức thực hiện để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cho ý kiến phản ánh, kiến nghị.

2

- Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

- Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh

3

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về những kiến nghị, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Tổ chức lấy ý kiến công khai tham vấn khi cần thiết tổ chức hội nghị

4

Công khai kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, sở, ngành, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Thường xuyên trong năm

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

VI

Công khai, minh bạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kết nối trang thông tin điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Sở Tư pháp với Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 3 - Tháng 6

Phản ánh kết quả hai chiều của tổ chức, cá nhân truy cập thủ tục hành chính

2

ng dụng công nghệ về chương trình báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện về kiểm soát TTHC tại 3 cấp chính quyền

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II/2016

Công tác báo cáo, thống kê, đánh giá thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

3

Kiểm soát TTHC trên hệ thống Internet về công bố, cập nhật và đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC.

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ

VII

Công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát TTHC, các quy định về thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan

Tháng 3 - tháng 10

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kiểm tra kiểm soát TTHC năm 2016

2

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Trưởng đoàn kiểm tra KS TTHC của UBND tỉnh

Sau đợt kiểm tra

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện KSTTHC của cơ quan, đơn vị được kiểm tra

VIII

Chế độ giao ban, thông tin, báo cáo

1

Định kỳ báo cáo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp trên

Sở Tư pháp; các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo đúng quy định

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp

2

Sơ kết sáu tháng và tổng kết năm với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; về thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

 Tháng 6 và tháng 12

Hoàn thành 02 buổi hội nghị đối với cấp tỉnh, cấp huyện.

IX

Truyền thông về Kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo chí và Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Sở Tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan

Trong năm

Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

2

Tổ chức in ấn pano, áp pích về “Chung tay cải cách hành chính” tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên trong năm

Các chuyên mục, tin, bài về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trong cộng đồng dân cư

3

Niêm yết công khai về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Trong năm

Tại trụ sở làm việc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có địa chỉ tiếp nhận ý kiến của tổ chức, cá nhân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3018/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332580