• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm


 

Quyết định 3041/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương

Tải về Quyết định 3041/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/QĐ-BCT

H Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ, MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi x một sản phẩm giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán nhiệm vụ "Xây dựng, thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP";

Căn cứ Quyết đnh số 1998/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định bộ tiêu chí thiết kế biển hiệu, đánh giá mẫu thiết kế, yêu cầu hoàn thiện sản phẩm và nghiệm thu, chính thức nhiệm vụ "Xây dựng, thiết kế Biển hiệu Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP";

Căn cứ Biên bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm v "Xây dựng, thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí thiết kế biển hiệu và Bộ mẫu thiết kế Biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này áp dụng cho các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên toàn quốc do Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí xây dựng hoặc các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP xây dựng từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, phù hợp với các tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt.

Điều 3. Giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc thiết kế biển hiệu theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NN&PTNT;
- Văn phòng ĐP NTM TW;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ VÀ MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. BỘ TIÊU CHÍ

1. Tiêu ch bắt buộc

- Tnh mới: Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các thiết kế biển hiệu dấu hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới; chưa được công bố công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Tính đặc trưng: Phải thể hiện được tính đặc trưng, đặc thù của sản phẩm nông thôn mới thuộc “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”.

- Tính khái quát: Thiết kế phải đơn giản, dễ hiểu, nhưng nghĩa khái quát cao về sản phẩm nông thôn mới.

- Tính thẩm mỹ: Đạt được những yêu cầu về thiết kế mỹ thuật như có tính thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây ấn tượng với công chúng, thể hiện được nét đặc trưng của Việt Nam.

- Tính pháp lý: Phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác của pháp luật có liên quan; Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuần phong m tục.

- Đảm bảo dễ thể hiện trong in ấn, phóng to, thu nh,... trên các chất liệu thông thường.

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, bảo đảm m quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

- Bo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi.

- Chất liệu: phải đảm bảo thích ứng với môi trường, khí hậu nơi đặt biển hiệu tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, không bị biến dạng dưới tác động của tự nhiên và khí hậu; không gây ô nhiễm môi trường.

+ Đề xuất chất liệu sử dụng (không bắt buộc): Aluminium.

- Lý do đề xuất: chất liệu này có các tính năng ưu việt đáp ứng các điều kiện về vật liệu xây dng như:

• Cứng/ trọng lượng nhẹ; Màu sắc đa dạng;

• Không bị tác động nhiều từ nhiệt độ ngoài trời;

• Không bị ăn mòn;

• Không có tính độc hại;

Tái chế ước đạt 100%;

• Cắt xét dễ dàng;

•Tuổi thọ cao;

• Có cả bề mặt mờ và bóng;

• Chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt.

- Kích cỡ biển hiệu: sử dng modul đơn v vuông, với tỉ lệ vàng là 1 : 1,61 hoặc tỉ lệ 1:10.

- Màu sắc phông nền và thông tin trong biển hiệu thiết kế nên dựa trên màu sắc đặc trưng của thương hiệu OCOP (theo mẫu thiết kế gửi kèm theo).

- Nội dung thông tin trong biển hiệu:

Trong phạm vi 3/4 diện tích biển hiệu (tính từ trên xuống), phải có Logo OCOP (theo mẫu đã được Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang làm các thủ tục để đăng ký quyền sở hữu theo quy định), tên đơn vị chủ quản (Bộ Công Thương, UBND...).

+ Dòng chữ Logo OCOP phải có kích cỡ lớn nhất so với các dòng chữ khác trong biển hiệu.

Phải có các thông tin về địa chỉ, điện thoại liên lạc của đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; Vị trí các thông tin này nằm trong phạm vi 1/4 diện tích biển hiệu (tính từ dưới lên).

2. Tiêu chí không bắt buộc:

- Hình ảnh về sản phẩm OCOP của mỗi địa phương.

II. MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3041/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 08/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3041/QĐ-BCT

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426190