• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Lưu vực sông

 

Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 305/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi điểm a Khoản 1 Điều 15 như sau:

“a) Không nhỏ hơn 2,5 m3/s đối với hồ Đại Ninh. Trường hp yêu cầu sử dụng nước thực tế ở hạ lưu sông Đa Nhim nhỏ hơn thì hồ Đại Ninh được phép giảm lưu lượng xả, nhưng không nhỏ hơn 0,7 m3/s sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất về kế hoạch, phương án xả nước xuống hạ lưu sông Đa Nhim của đơn vị quản lý, vận hành hồ Đại Ninh;”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 24 như sau:

2. Căn cứ yêu cầu sử dụng nước thực tế ở hạ lưu sông Đa Nhim và mực nước thượng lưu hồ, hồ Đại Ninh được phép giảm lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đa Nhim, nhưng không nhỏ hơn 0,7 m3/s sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất về kế hoạch, phương án xả nước xuống hạ lưu sông Đa Nhim của đơn vị quản lý, vận hành hồ Đại Ninh; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có yêu cầu xả nước cao hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này thì hồ Đại Ninh phải tăng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đa Nhim theo yêu cầu và gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố có liên quan, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương;
- Các Đài khí tượng thủy văn khu vực liên quan;
- Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa liên quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 15. Vận hành duy trì dòng chảy sau đập

1. Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, các hồ, đập phải vận hành đảm bảo duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập như sau:

a) Không nhỏ hơn 2,5 m3/s đối với Hồ Đại Ninh;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Vận hành hồ Đại Ninh
...

2. Khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hồ Đại Ninh phải thực hiện các biện pháp xả nước về sông Đa Nhim theo yêu cầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 305/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 305/QĐ-TTg

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341999