• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025

Tải về Quyết định 3051/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3051/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 968/TTr-SCT ngày 12/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 (ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh với các địa điểm như sau:

TT

Địa điểm cũ

Địa điểm mới

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

CHXD số 3 thuộc đường ĐT 616, thôn Bình Yên, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước

CHXD thuộc tuyến tránh thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (tạm gọi là đường Nam Quảng Nam)

2015-2020

3

2

CHXD số 3 thuộc đường ĐH, thôn Trung Hạ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn

CHXD đường tránh lũ thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn

2015-2020

3

2. Bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh địa điểm sau:

TT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

CHXD thuộc đường ĐT 607, khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn

2015-2010

3

3. Điều chỉnh giai đoạn quy hoạch mạng lưới chợ

TT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng (cũ)

Giai đoạn xây dựng (mới)

1

Chợ Thanh Quýt, xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn

2011-2015

2016-2025

2

Chợ Tam Đại, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

2011-2015

2016-2025

3

Chợ Ngọc Kinh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

4

Chợ Đại Chánh, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

5

Chợ Tam Hoà, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

6

Chợ Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

7

Chợ Hà Dục Đông 2, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

8

Chợ Đại Tân, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

9

Chợ Đại Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

10

Chợ Hà Tân, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

2011-2015

2016-2025

4. Bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ

TT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng

Hạng chợ

1

Chợ Phong Thử 1, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn

2015-2020

3

5. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ

TT

Địa điểm cũ

Địa điểm mới

Giai đoạn xây dựng

Hạng chợ

1

Tổ Đồng Bộ, thị trấn Trà My

Tổ Đồng Trường 1, thị trấn Trà My

2015-2020

2

Điều 2. Sở Công Thương, UBND thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Tiên Phước, Nông Sơn, Phú Ninh, Bắc Trà My và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các điểm kinh doanh xăng dầu và đầu tư phát triển chợ theo Quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bô: CT, KH và ĐT
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\TAM a\TMai\Quyet dinh\2015\08.21
QD DC BS QH PT ngành TM.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3051/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 26/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3051/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
289184