• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2015 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3059/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3059/QĐ-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản s 3513/STNMT-VP ngày 07/10/2015 và đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại Tờ trình số 538/TTr-SNV ngày 02 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ kthuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đo đạc, bản đo, lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ sdữ liệu, hệ thống thông tin và thực hiện các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về đo đạc và bản đồ:

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ theo quy định.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

- Xây dựng cơ s dliệu về đo đạc và bản đồ.

- Thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành (trên giấy và bản đồ điện tử).

- Khảo sát, đo đạc công trình.

b) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai:

- Xây dựng cơ sdữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính.

- Kê khai, thng kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Xác định giá đất, định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật; Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sdữ liệu về giá đất.

- Lập kế hoạch và thiết kế nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật; Điều tra, đánh giá đất đai, điều tra nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất.

c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về môi trường:

- Lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Lập báo cáo giám sát môi trường, lập thtục xin cấp phép chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường và các giấy phép liên quan đến chất thải nguy hại.

d) Tổ chức nghiên cứu các đề tài liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

đ) Được ký kết hợp đồng làm dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sn của Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về lĩnh vực công tác được giao.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc STài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Kthuật Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

b) Tổ chức bộ máy:

Giám đốc Trung tâm Kthuật Tài nguyên và Môi trường quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với quy mô tchức, tính chất và khối lượng công việc, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả; Ban hành quy chế hoạt động của đơn vị mình.

4. Về số lượng người làm việc:

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường quyết định số người làm việc của đơn vị theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Cơ chế tài chính:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện cơ chế tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định hiện hành khác của nhà nước. Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định mới vcơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 12967/QĐ.UB ngày 23 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Đo đạc bản đtỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Kthuật Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr TU; TTr HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch;
- Sở Tài Chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Trình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3059/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3059/QĐ-UBND

2.149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302767