• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào Nông dân trong tình hình mới do Tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 306/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TU NGÀY 02/10/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 440/TTr-SNN ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Điều 2. Giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT – Hiệu 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TU NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh đối với công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoan hiện nay.

- Xây dựng và củng cố Hội Nông dân các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ và thống nhất Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội và phong trào nông dân đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

- Quán triệt triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới đến cán bộ công chức, viên chức nhân dân và người lao động.

2. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp về công tác hội và phong trào nông dân, tạo điều kiện cho nông dân phát huy vai trò trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

- Tăng cường và đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào nông dân của Chính quyền các cấp.

+ Cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội và phong trào nông dân để tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp, không đúng thẩm quyền; bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan về thực hiện công tác hội và phong trào nông dân.

+ Các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác hội và phong trào nông dân; nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số nội dung chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

+ Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy định phân công cán bộ phụ trách công tác hội và phong trào nông dân.

- Tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với Hội Nông dân giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trên địa bàn tỉnh.

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của nông dân; phối hợp với Hội nông dân giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá nông sản…; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện và giải quyết kiến nghị cử tri, đề xuất liên quan đến quyền lợi của nông dân.

3. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường phối hợp thực hiện công tác hội và phong trào nông dân

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh nghiên cứu rà soát, xây dựng quy chế phối hợp với Hội nông dân tỉnh. Tập trung vào các nội dung:

+ Tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

+ Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, Quyết định số 218/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy định về mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”.

4. Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng hội vững mạnh

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội nông dân

+ Hội Nông dân các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác hội và phong trào nông dân.

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt ở địa phương, đơn vị; thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và giám sát, phản biện xã hội, tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

+ Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, tạo điều kiện để nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

+ Tham mưu với chính quyền cùng cấp chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội giới thiệu, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, có kinh nghiệm về công tác vận động nông dân; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội ở các cấp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

+ Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

+ Đưa nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới" vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội các cấp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất với chính quyền cùng cấp ban hành các cơ chế, chính sách về công tác hội và phong trào nông dân.

+ Ban chấp hành các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nông dân để có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời; coi trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác của Hội.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện công tác. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

5. Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”…lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tránh phô trương, hình thức.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết Luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 1238 - KL/TU ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xây dựng: Kế hoạch chi tiết hàng năm, 5 năm thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về Hội nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh.

(có phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong lĩnh vực được giao.

3. Chế độ báo cáo

- Định kỳ 6 tháng (từ ngày 20/6 đến ngày 25/6), hàng năm (từ ngày 20/11 đến ngày 25/11) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới về UBND tỉnh (Qua Hội nông dân tỉnh).

- Định kỳ 6 tháng (từ ngày 26/6 đến ngày 30/6), hàng năm (từ ngày 26/11 đến ngày 30/11) Hội Nông dân tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động gửi ý kiến về Hội nông dân tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TU NGÀY 02/10/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Nhiệm vụ triển khai

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện, hoàn thành

1

Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác hội và phong trào nông dân; Nội dung kế hoạch và kết quả công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban, ngành;

UBND các huyện, thành phố

Quý I năm 2015

 

Tổ chức quán triệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới đến cán bộ công chức, viên chức nhân dân và người lao động.

Các sở, ban, ngành;

UBND các huyện, thành phố

Quý I năm 2015

 

Xây dựng Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I năm 2015

 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng, chất lượng phát thanh truyền hình về công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Sơn La

2014 - 2020

2

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp về công tác hội và phong trào nông dân, tạo điều kiện cho nông dân phát huy vai trò trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

 

 

-

Tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Các sở, ban, ngành;

UBND các huyện, thành phố

Quý I năm 2015

-

Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với Hội Nông dân giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân

Các sở, ban, ngành;

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

-

Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện và giải quyết kiến nghị cử tri, đề xuất liên quan đến quyền lợi của nông dân.

Các sở, ban, ngành;

UBND các huyện, thành phố

6 tháng, hàng năm

3

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp thực hiện công tác hội và phong trào nông dân

 

 

-

Tổ chức hội nghị tuyên truyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh

Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân các cấp

Quý I năm 2015

-

Rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với Hội Nông dân cùng cấp

Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân các cấp

Quý I năm 2015

4

Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng hội vững mạnh

 

 

 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1045/QĐ-TTg , ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Nông dân các cấp

Thường xuyên

 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ hội và hội viên các cấp về công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Hội Nông dân các cấp

Quý I năm 2015

 

Rà soát tham mưu đề xuất với chính quyền cùng cấp ban hành các cơ chế, chính sách về công tác hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân các cấp

Thường xuyên

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện công tác.

Hội Nông dân tỉnh

Thường xuyên

 

Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội Nông dân các cấp

Tháng 12 hàng năm

5

Hội nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

-

Tổ chức có hiệu quả, nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”

Hội Nông dân các cấp

Hàng năm

6

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết Luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2011

 

 

 

Rà soát chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh để thực hiện các đề án trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh

Quý I năm 2015

 

Xây dựng Kế hoạch hàng năm thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về Hội nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020

Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; Các sở, Hội Nông dân tỉnh UBND các huyện, thành phố

Quý I, hàng năm

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 306/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 306/QĐ-UBND

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269846