• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Quyết định 3061/2014/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí kèm theo Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 3061/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3061/2014/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1726/2014/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn thi hành việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 699/TTr-STTTT ngày 21 tháng 8 năm 2014; đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1337/STP-XDVB ngày 11 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

Hoạt động, đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

1. Hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú: Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 mục ll Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú bị đình chỉ hoạt động theo hướng dẫn tại khoản 5 mục ll Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị kịp thời với cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí xử lý kỷ luật và đình chỉ hoạt động đối với phóng viên thường trú có hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí đăng, phát.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các sở; Trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- CQ đại diện, Phóng viên báo chí thường trú;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VX, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3061/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3061/2014/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250659