• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 307/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2695/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung sau:

I. Mục tiêu Đề án

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020:

- 100% các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo thường xuyên - hướng nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp;

- 100% các trường đại học, trường cao đẳng, và trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và giáo viên tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các sở, ngành, địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

a) Phổ biến các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

b) Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

c) Hàng năm tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh cho học sinh, sinh viên; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường;

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp;

c) Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp;

d) Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

đ) Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

e) Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp;

b) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa,...;

c) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo không gian chung cho học sinh, sinh viên của các trường trên cùng địa bàn, khu vực; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

d) Cung cấp dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia;

đ) Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp;

e) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp;

g) Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

a) Các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường;

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa;

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường;

b) Xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên;

c) Nghiên cứu, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. Kinh phí thực hiện Đề án

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, phổ biến tài liệu giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1; các Điểm b, d, đ Khoản 2; các Điểm d, e, g Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Mục III của Kế hoạch này;

d) Phối hợp với các các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong các trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đề án. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp liên quan xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các Điểm a, b, d, đ Khoản 1; các Điểm b, d, đ Khoản 2; các Điểm d, e, g Khoản 3; Điểm c Khoản 4 Mục III của Kế hoạch này đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

d) Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

a) Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính thẩm định và theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh để tham mưu việc bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án của các sở, ngành;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Đề án.

6. Văn phòng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa

a) Chủ trì tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp;

b) Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp;

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thi, các hoạt động giao lưu, đào tạo về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nhà trường để trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến công tác khởi nghiệp;

d) Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

a) Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh về chương trình khởi nghiệp;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp;

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điểm c Khoản 1 Mục III của Kế hoạch này.

8. Các sở, ngành có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo Kế hoạch;

b) Hàng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các ban, ngành tại địa phương; các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương;

b) Hàng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc tỉnh

a) Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;

b) Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

c) Triển khai các nhiệm vụ quy định tại các Điểm a, e Khoản 2; các Điểm a, b, c, đ Khoản 3; các Điểm a, b Khoản 4 Mục III của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 307/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 307/QĐ-UBND

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382627