• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Cà Mau năm 2014

Tải về Quyết định 308/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, t chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch y ban nhân dân xã, phường, thị trấn được chọn điu tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/d Văn phòng Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- NC (N);
- Lưu: VT, Ktr08/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Xác định được Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chc đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công. Qua đó giúp các cơ quan hành chính nhà nước nm bt được yêu cu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện cht lượng phục vụ và cung cp dịch vụ cho người dân, tchức.

2. Yêu cu

- Tổ chức triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phải trên cơ sở kết quả điều tra, xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu điều tra đầy đủ, khách quan, khoa học và chính xác kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đề xuất được những biện pháp thiết thực để cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của cơ quan qun lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm nghiêm túc, khách quan và đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Dịch vụ điều tra

- Các dịch vụ hành chính được thực hiện ở cấp huyện: Cấp giấy Chứng minh nhân dân, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy phép xây dựng.

- Các dịch vụ hành chính được thực hiện ở cấp xã: Chng thực, cấp Giấy khai sinh, cấp Giấy đăng ký kết hôn.

2. Đơn vị đưc chọn điều tra

- Cấp huyện gồm y ban nhân dân các huyện: Năm Căn, Phú Tân và thành phố Cà Mau.

- Cấp xã: y ban nhân dân các huyện Năm Căn, Phú Tân và thành phố Cà Mau tiến hành chọn và lập danh sách các xã, phường, thị trấn để tiến hành điều tra theo quy định tại điểm b, mục 1.3, phần II Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

3. Nội dung cụ thể

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hp thực hiện

Thi gian thực hiện

1

Lập danh sách UBND các xã, phường, thị trấn được chọn để tiến hành điều tra

UBND các huyện, thành phđược chọn điều tra

Sở Nội vụ

Tháng 3/2015

2

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh sách thống kê tổng số giao dịch của dịch vụ sẽ điu tra đã thực hiện trong năm 2014

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được chọn điều tra

Tháng 4/2015

3

Xác định quy mô điều tra và lập danh sách người dân, tổ chức được chọn để tiến hành điều tra

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được chọn điều tra

Tháng 4/2015

4

Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

Tháng 4/2015

5

Tchức tập huấn điều tra xã hội học

Sở Nội vụ

 

Tháng 5/2015

6

Tổ chức điều tra xã hội học:

- Đối tượng điều tra: Người dân đã sdụng dịch vụ hành chính trong năm 2014.

- Số lượng mẫu dự kiến điều tra:

+ Đối với 03 dịch vụ thực hiện tại cấp huyện: 03 huyện * 03 dịch vụ * 70 mẫu = 630 mẫu.

+ Đối với 03 dịch vụ thực hiện tại cấp xã: 10 xã/phường/thị trấn * 03 dịch vụ * 80 mẫu = 2.400 mẫu

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được chọn điều tra

Tháng 5/2015

7

Tng hợp, xử lý số liệu điều tra

Sở Nội vụ

 

Tháng 6/2015

8

Báo cáo kết quả điều tra, dự thảo quyết định công bố Chsố hài lòng về sự phục vụ hành chính

Sở Nội vụ

 

Tháng 7/2015

9

Tổ chức công bố Chsố hài lòng về sự phục vụ hành chính

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 9/2015

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhim của s Ni v

- Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trin khai Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2014 của tỉnh.

- Chủ trì việc điều tra xã hội học; tổng hp, xử lý số liệu kết quả điều tra; báo cáo kết quả điều tra và tham mưu y ban nhân dân tỉnh công bố đúng thời gian quy định.

- Phối hp với các ngành có liên quan, tổ chức thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2014 của tỉnh.

2. S Tài chính

Tổng hp dự toán kinh phí điều tra xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đtham mưu, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Trách nhiệm của y ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

- Lập danh sách số đơn vị hành chính cấp xã để khảo sát theo quy định.

- Triển khai công việc xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc triển khai công tác điều tra xã hội học trên địa bàn.

- Thông tin, báo cáo Sở Nội vụ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp giải quyết kịp thời./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 308/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 308/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317942