• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018 đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 308/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TẠI MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Văn bản số: 6403/KL-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ về Kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 45/TTr-STP ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Quyết định đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định như sau:

1. Tại phần hiệu lực thi hành của Quyết định số: 29/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành” nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016”.

2. Tại phần hiệu lực thi hành của Quyết định số: 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký” nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2016”.

3. Tại phần hiệu lực thi hành của Quyết định số: 30/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã ghi là Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành nay đính chính lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 308/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 308/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380236