• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Quyết định 3087/QĐ-TCĐBVN năm 2014 ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa định kỳ đường bộ trong kế hoạch bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 3087/QĐ-TCĐBVN
Bản Tiếng Việt

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/QĐ-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ ĐƯỜNG BỘ TRONG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông báo số 954/TB-BGTVT ngày 17/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 4531/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TCĐBVN ngày 28/7/2010 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc ban hành Quy định ủy quyền thực hiện một số quyền và trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quản lý sửa chữa công trình trên hệ thống đường quốc lộ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ và thu phí phà;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì đường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa định kỳ đường bộ trên tuyến đường ủy thác có mức vốn đến 10 tỷ đồng đã có trong kế hoạch bảo trì đường bộ.

Điều 2. Các quy định khác

1. Việc thẩm định, phê duyệt sửa chữa bến phà, cầu phao, cầu đường bộ gia cố chống sạt lở và chỉnh trị dòng chảy bảo vệ nền đường, dự án sửa chữa ứng dụng khoa học công nghệ - vật liệu mới, dự án mua sắm thiết bị, công nghệ vận hành khai thác công trình đường bộ, đảm bảo giao thông bước 1, xử lý điểm đen, hệ thống an toàn giao thông, công trình sửa chữa khác nằm ngoài kế hoạch bảo trì quy định tại Điều 1 không thuộc đối tượng ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này.

2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo các quy định của pháp luật và các quy định trước đây của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Sở Giao thông vận tải được ủy quyền có trách nhiệm:

a) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đảm bảo về trình tự và thủ tục, quy mô và tổng mức đầu tư (kể cả dự toán) trong phạm vi kế hoạch bảo trì và quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác sửa chữa tại các dự án ủy quyền.

b) Lập, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch chi được giao.

c) Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam các nội dung sau:

- Trong vòng một tuần kể từ ngày ký quyết định phê duyệt các nội dung được ủy quyền phải gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam bản chính Quyết định phê duyệt và Báo cáo thẩm định;

- Khi có thay đổi quy mô, giải pháp, phạm vi sửa chữa hoặc vượt vốn phải báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Trước ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình phê duyệt và thực hiện các dự án được ủy quyền;

- Thực hiện báo cáo khác theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm:

a) Vụ Pháp chế - thanh tra, Vụ Quản lý bảo trì đường bộ và các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các công trình sửa chữa đường bộ đã ủy quyền phê duyệt để phát hiện chấn chỉnh, xử lý các vi phạm nếu có.

Trường hợp các dự án được ủy quyền phê duyệt vi phạm trình tự, thủ tục, vi phạm chất lượng và các hành vi vi phạm khác, tùy mức độ và tính chất vi phạm để xem xét xử lý, kể cả thu hồi ủy quyền phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thu hồi ủy thác quản lý quốc lộ đối với đơn vị được ủy quyền có vi phạm.

b) Các nội dung khác về thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Các công trình sửa chữa đường bộ Sở Giao thông vận tải đã trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam (có dấu công văn đến) thì Tổng cục tiếp tục thẩm định, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý quốc lộ có trách nhiệm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT:
+ Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
+ Vụ Tài chính;
- Văn phòng Quỹ BTĐBTW;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Lưu: VT, Vụ QLBTĐB (100b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3087/QĐ-TCĐBVN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 10/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3087/QĐ-TCĐBVN

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
260772