• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Tải về Quyết định 309/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 98/TTr-PTP ngày 18 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 (kèm theo Danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- UBND/Q (CT, các PCT);
- VP.HĐND-UBND/Q (THNC);
- UBND 11 phường;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Trang thông tin điện tử quận;
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Hứa Thị Hồng Đang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số
309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 03 tháng 5 năm 2017

2

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

3

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 309/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Thị Hồng Đang
Ngày ban hành: 29/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2018   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 309/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374507