• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Quyết định 3091/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Tải về Quyết định 3091/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 90/TTr-SLĐTBXH, ngày 21 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này, báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 10/12/2016.

Giao S Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo Quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH, Vụ Bình đẳng giới (b/c);
- TT Tủy; TTHĐND tỉnh UBMTTQVN tỉnh; (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c H Yim);
- Ban TG Tỉnh ủy; Ban VHXHHĐND tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh;
- Các S, ban, ngành của tỉnh;
- CVP, PCVP (đ/c Thu An);
- Lưu: VT, KT, TH, KGVX. (T.70).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H' Yim Kđoh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh)

Để Tháng hành động thực sự trở thành điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm thu hút sự quan tâm, tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội cùng góp sức tích cực nhm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là giảm thiu tình trạng bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái, tiến tới bình đng giới thực cht giữa nam và nữ, UBND tỉnh Đk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chng bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 (gọi tắt là Tháng hành động) với nhng nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội, đặc biệt là nam gii và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Vận động toàn xã hội cùng góp sức, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình v bình đng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới.

2. Yêu cầu

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Tchức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với các sự kiện khác tạo hiu ng v truyn thông v công tác bình đng giới và phòng chng bạo lực trên cơ s gii.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2016

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái

Các thông điệp tuyên truyền:

a) Hưng ng Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chống bo lc trên sở giới năm 2016 !

b) Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016 !

c) Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực !

d) Cùng chung tay đ chm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái !

e) Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái !

g) Bình đng giới là chìa khóa đxóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái !

h) Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái !

i) Đng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phnữ và trẻ em gái !

k) Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật !

l) Quyền của phụ nữ là quyền con người !

m) Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái !

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 15/11/2016.

3. Nội dung hoạt động

Tháng hành động năm 2016 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Các hoạt động chính trong Tháng hành động được triển khai gồm:

- Cấp tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2016 tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 15/11/2016.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố trước ngày 15/11/2016.

- Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, phóng sự, pa nô, áp phích tuyên truyền; tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Tchức các đối thoại, tọa đàm, hội thảo, diễn đàn “Bình đẳng giới và phòng chng bạo lực giới”, “Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”, “Đối thoại chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” …; gặp mặt, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

- Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao tại cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2016.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động năm 2016 tại các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng trên Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phi hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới tại cộng đồng.

- Tổ chức các lớp tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại các phường, xã, thị trấn có nguy bất bình đẳng giới cao.

- Phối hp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Tháng hành động năm 2016.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2016, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Triển khai Kế hoạch Tháng hành động năm 2016 của UBND tỉnh đến các cấp Hội địa phương và cơ sở.

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hp, tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tỉnh về bình đng giới trong Tháng hành động năm 2016.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, tổ chức Tháng hành động năm 2016.

3. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và các thông điệp tuyên truyn của Tháng hành động năm 2016 gắn vi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục th thao và công tác gia đình.

- Chỉ đạo xây dựng nội dung về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính của tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến giới.

5. Sở Tài chính

Tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Tháng hành động.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong bạo lực đối vi phụ nữ và trẻ em gái.

7. Các Sở, ban, ngành tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong Tháng hành động.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, hướng dn, trin khai trong hệ thống Mặt trận và các tchức thành viên các cp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tháng hành động, tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động thiết thực; đồng thời tuyên truyn sâu rộng trong đoàn viên, hội viên để nâng cao nhận thức về Bình đng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở gii trong phạm vi toàn tỉnh.

9. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phi hp các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông, tích cực đăng tin, bài viết về bình đẳng giới trước, trong đợt cao điểm Tháng hành động năm 2016 từ 10/11 đến 15/12/2016; phát hiện, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán những hành động bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kế hoạch Tháng hành động.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyn, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đi xử phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt, tăng cường hot động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trn btrí thời lượng, phát thanh chủ đề bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo hành giới xảy ra tại gia đình và cộng đng, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành giới.

- UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định tchức Lễ phát động.

- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưng ứng Tháng hành động tại địa phương.

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tùy thuộc vào điu kiện, tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình để quyết định nội dung hoạt động trong Tháng hành động và quy mô, hình thức tổ chức Lễ phát động phù hợp. Báo cáo kết quả gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/12/2016 (qua phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3091/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: H’ Yim Kđoh
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3091/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330269