• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước đối với tàu cá dưới 20 sức ngựa và hoạt động khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 31/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀU CÁ DƯỚI 20 SỨC NGỰA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN THUỘC VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

Căn cứ Chỉ thị số 54/2008/CT-BNN ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông mghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý tàu cá, khắc phục tình trạng tàu cá không đăng ký hoạt động trên các vùng nước;

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản;

Thực hiện Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án tổ chức lại nghề khai thác hải sản giai đoạn 2013 - 2020,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 66/TTr-SNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với tàu cá dưới 20 sức ngựa và các hoạt động khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra an toàn tàu cá;

- Cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá;

- Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xây dựng kế hoạch thực hiện phân cấp; tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện Quyết định này.

2. Sở Nội vụ: theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung biên chế đủ cho các địa phương thực hiện công tác này.

3. Sở Tài chính: theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung kinh phí đủ cho các địa phương thực hiện công tác này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, ven biển:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ;

b) Tổ chức kiểm tra an toàn tàu cá, cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 20 sức ngựa của các cá nhân, hộ gia đình thường trú trên địa bàn quản lý;

c) Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản tại vùng biển ven bờ do địa phương quản lý;

d) Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động khai thác, nghề khai thác, sản lượng khai thác tại vùng biển ven bờ của tỉnh, do địa phương quản lý, định kỳ báo cáo tổng hợp về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;

đ) Bố trí cán bộ, dự trù kinh phí và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho phòng nghiệp vụ để tiếp nhận các nhiệm vụ được giao;

e) Lập kế hoạch biên chế và kinh phí hàng năm đủ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có quản lý hoạt động khai thác thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Trần Xuân Hòa
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234668