• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 31/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐẮK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2015 CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 185/TTr-SXD ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tnh như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chi tiết về phân cấp quản lý dự án có cấu phần xây dựng trên địa bàn tnh Đắk Lắk.”

2. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư:

Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư đối vi các dự án có cấu phn xây dựng ch yêu cu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo) sử dụng nguồn vốn ngân sách tnh (vốn hỗ trợ từ ngân sách tnh theo cơ cấu, vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ...) được đầu tư trên địa bàn do mình quản lý.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 2:

a) Điểm a Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

- Đối vi các dự án do UBND tnh quyết định đầu tư: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận ti, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ch trì tổ chức thẩm định đối với các nội dung quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 của các dự án quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư trên địa bàn (trừ các dự án đã phân cấp tại Khoản 2 Điều này), cụ thể:

+ SXây dựng thm định đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường st đô thị, cu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị).

+ Sở Giao thông vận tải thẩm định đi với công trình giao thông (trừ công trình do SXây dựng thm định theo quy định trên).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thm định đối với công trình nông nghiệp và phát trin nông thôn.

+ S Công Thương thẩm định đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

- Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định hoàn chỉnh lại dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tng hợp trình Chủ tịch UBND tnh quyết định đu tư dự án.

- Đối với các dự án do Chtịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư:

+ UBND cấp huyện giao cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thm định dự án có cu phn xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Ch đu tư hoàn chnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo kết quả thm định và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện), bộ phận kế toán (đi với cấp xã) rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư dự án.”

b) Điểm b Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau;

“b) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

- Đối với các dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống và các dự án sa cha, cải tạo, bảo trì, nâng cấp tng mức đầu tư từ 5 (năm) tỷ đng tr lên do UBND tnh quyết định đầu tư: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Đim a Khoản 3 Điều này chủ trì tổ chức thẩm định đi với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điu 58 Luật Xây dựng năm 2014 được đầu tư trên địa bàn tnh (trừ các dự án đã phân cấp tại Khoản 2 Điều này).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thẩm định toàn bộ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sửa chữa, ci tạo, bảo trì và nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng.

- Chủ đu tư căn cứ kết quả thẩm định hoàn chnh lại dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tnh quyết định đu tư dự án.

- Đi với các dự án do Chtịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư:

+ UBND cấp huyện giao cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có cấu phn xây dựng ch yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện), bộ phận kế toán (đối với cấp xã) chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thm định toàn bộ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo, bo trì và nâng cấp sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng.

+ Chủ đầu tư hoàn chnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo kết quả thẩm định và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch (đi với cấp huyện), bộ phận kế toán (đối với cấp xã) đtrình Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt dự án.”

4. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a) SXây dựng, S Giao thông vn tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Điểm a Khon 3 Điều này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bn vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên; các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp được đầu tư trên địa bàn tnh do UBND tnh quyết định đầu tư.

b) UBND cấp huyện giao cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế bn vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp được đầu tư trên địa bàn huyện do UBND cấp huyện quyết định đu tư.

c) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước.

d) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản về thi công, dự toán xây dựng công trình (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vthi công, dự toán xây dựng công trình (trường hợp thiết kế hai bước) sau khi có kết quả thm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện. ”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các dự án có cấu phần xây dựng đã gửi cho Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình UBND tnh phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tnh Đắk Lk.

2. Giao cho Giám đốc SXây dựng ch trì, phối hợp với các S, ngành có liên quan tổ chức thực hiện; kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng quý, năm kết quả thực hiện Quyết định này với UBND tnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Bộ Xây dựng; (báo cáo)
- Vụ Pháp chế-Bộ XD; (báo cáo)
- Cục Kiểm tra VB QPPL-B TP; (báo cáo)
- Vụ Pháp ch
ế-Bộ KH&ĐT; (báo cáo)
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh; (báo cáo)
- Đoàn Đại biểu QH tnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Như Điều 3;
- C
ông báo tnh; Website tnh;
- Báo Đ
kLk, Đài PT-TH tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu
: VT-CN. (T.120)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 06/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2016/QĐ-UBND

624

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329280