• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 31/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 3, ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2016/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã , thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 123/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2018 và Giám đốc Nội vụ tại Tờ trình số 2245/TTr-SNV ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Sửa đổi Điểm e, Khoản 2, Điều 4 như sau:

“e) Phòng Giáo dục nghề nghiệp”.

2. Sửa đổi Điểm i, Khoản 2, Điều 4 như sau:

“i) Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới”.

3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 4 như sau:

“3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

b) Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp;

c) Cơ sở Điều trị nghiện;

d) Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự;

đ) Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười;

e) Trường Trung cấp Thanh Bình;

g) Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh;

h) Quỹ Bảo trợ trẻ em.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh; C ng báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 07/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

596

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399303