• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

 

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

Tải về Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 94/2010/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2010 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/3/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chnh phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng ha;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tại Tờ trình số 609/TTr-SKH&CN ngày 23/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KHCN;
- Tổng cục TCĐLCL;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh LHV;
- PVP VX UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT. UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 01/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428474