• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2020/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 224/2010/QĐ-UBND NGÀY 13/12/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM; QUYẾT ĐỊNH SỐ 314/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ VÀ THU TIỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM; QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-KCN ngày 03 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 224/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Trám và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, TKCT, ĐTCNN, XDTNMT, NC, KGVX, TTTT;
- Lưu: VT, TPKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452349