• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 31/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 31/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 ca HĐND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số: 07/TTr-VP ngày 08/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng
TT - GT điện t tnh (đăng ti);
- Các Ph
òng: KSTTHC, QTTV;
- Lưu: VT, KS 1, 2, 3.
(Th-45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trì

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 trên địa bàn tnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương, định hưng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra;

b) Tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng trọng tâm ca công tác năm 2018 là phục vụ cá nhân, tổ chức góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch phải đảm bo đầy đủ các nhim vụ theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gắn với kết quả cụ th trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

b) Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện. Đồng thi, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một ca, một ca liên thông trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Thng Chính phủ về hoạt động kim soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là việc đy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Hoàn thiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL quy định về kiểm soát thủ tc hành chính, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kim soát TTHC trên địa bàn tnh theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa phương, đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương sa đi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc rà soát phải đi vào chất lượng, không làm qua loa, hình thức trên cơ sở lựa chọn những thủ tục hành chính có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện.

4. Công bố, công khai kịp thi, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh:

Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bphù hợp với pháp luật hiện hành; 100% thủ tục hành chính được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tnh, phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh.

Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý triệt để, có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và là thông tin chính thống, chính xác đngười dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định về thủ tục, hành chính.

5. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, tăng cường công tác kiểm tra công tác kim soát thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công cấp tnh, cấp huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cơ quan, đơn vị. Qua đó, gim thiu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cnh tranh cấp tỉnh.

Đi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, tập huấn nhm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước.

Tp trung kim tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Qua kim tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai sót, hạn chế đó và xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tchức.

6. Đi mới phương pháp, hình thức, nội dung nhm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đầy đủ, kịp thời các chtrương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên viết tin, bài có liên quan trên trang tin điện tử của các s, ban, ngành, UBND cấp huyện, xây dựng các bng biểu, pa-nô, áp-phích cổ động tuyên truyền

7. Xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tnh.

Tuyên truyền, phbiến cho người dân, doanh nghiệp về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân (đa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn) và doanh nghiệp (địa chỉ truy cập https://doanhnghiep.chinhphu.vn); Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyn tnh Vĩnh Phúc (http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn), thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tc hành chính, cơ chế một ca, một cửa liên thông năm 2018; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 20/01/2018; thực hiện những công việc được phân công theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng nội dung, triển khai tổ chức thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh, Chủ tch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách tỉnh bảo đảm cho việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung của kế hoạch này phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

- Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí đảm bo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phản ánh về Văn phòng UBND tnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

SỐ TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜ GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I

HOÀN THIỆN VỀ THCHẾ HOẠT ĐỘNG KIM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát, công b, công khai và thực hiện thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 2/2018

Tháng 4/2018

Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh

2

Xây dựng Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3/2018

Tháng 5/2018

Dự thảo Quyết đnh trình UBND tỉnh

3

y dựng Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3/2018

Tháng 5/2018

Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh

4

Xây dựng Quyết định ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kim soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 8/2018

Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh

II

NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1.1

Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

Tháng 01/2018

Chương trình hoặc kế hoạch của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

1.2

Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các s, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản đôn đốc, hưng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh

2.1

Công bố kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 1/2018

Tháng 2/2018

Quyết định công bố TTHC của Chủ tch UBND tỉnh

2.2

Công bố kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tnh

Tháng 2/2018

Tháng 4/2018

Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tnh

3.1

Tổ chức cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục nh chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

TTHC được công khai trên Cơ s DLQG về TTHC

3.2

Cập nhật thủ tục hành chính trên cng Thông tin-giao tiếp điện tử tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

TTHC được công khai trên cng TT-GT điện ttỉnh

4

Thực hiện thẩm tra việc đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bn quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Văn bản thm tra của Văn phòng UBND tỉnh

5

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 01/2018

Tháng 01/2018

Quyết định của UBND tỉnh

6

Xây dựng Kế hoạch truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một ca liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 4/2018

Tháng 4/2018

Quyết định của UBND tỉnh

7

Xây dựng Kế Hoạch kim tra kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ  tục hành chính, cơ chế một cửa, một ca liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện,  UBND cấp xã

Tháng 4/2018

Tháng 4/2018

Quyết đnh của UBND tnh

8

Tchức giao ban 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất với các s, ban, ngành, UBND cấp huyện về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 6, 12/2018 và đột xuất

Tháng 6, 12/2018 và đột xuất

Các Hội nghị giao ban đưc tổ chức

9.1

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải ch thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các s, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 11/2018

Hội nghị tập huấn được tổ chức

9.2

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ rà soát, đơn giản hóa hệ thng Báo cáo trong hoạt động cơ quan nhà nước theo Kế hoạch số 7715/KH-UBND ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 2/2018

Tháng 3/2018

Hội nghị tập huấn được tổ chức

10

T chc kiểm tra việc thực hiện công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thtục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2018

Tháng 11/2018

Báo cáo kết quả kiểm tra

11

Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị ca cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hot đng kinh doanh và đời sống của nhân dân

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại;

- Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cuộc hp tham vn, làm việc trực tiếp liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức;

- Thông báo kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi các quan, đơn vị liên quan

12

Nghiên cứu/ đề xuất các giải pháp, sáng kiến ci cách việc thực hiện thủ tục hành chính; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Báo cáo kết quả nghiên cu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai

 

Tổng hợp, báo cáo Chủ tch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính định kỳ (hàng quý, một năm) hoặc đột xuất

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3, 6, 9, 12/2018

Tháng 3, 6, 9, 12/2018

Báo cáo trình Chtịch UBND tỉnh

III

CÔNG TÁC NG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, vận hành an toàn, bảo mật thông tin các hệ thống: Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tchức, cá nhân với chính quyn tnh Vĩnh Phúc; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Phần mềm một cửa điện tử tnh và Phần mềm một cửa Hành chính công cấp tnh

Sở Thông tin và truyn thông, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Hạ tầng kỹ thuật được bố trí an toàn, an ninh cho các hệ thống được bảo đảm

2.1

Sửa đổi Kế hoạch số 7715/KH-UBND ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2018

Tháng 02/2018

Dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh

2.2

Thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ Báo cáo được phê duyệt tại Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 01/2018

Tháng 3/2018

Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh

2.3

Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, nnh, UBND cấp huyện

Tháng 4/2018

Tháng 12/2018

Công văn đôn đốc, hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh

3

Tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 6/2018

Tháng 12/2018

- Kế hoạch của UBND tỉnh

- Quyết định phê duyệt ca Chủ tịch UBND tỉnh

IV

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục nh chính đtạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trng tâm, bao gồm:

- Đi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một ca, một cửa liên thông; ng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

+ Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chthị của Chính phủ

+ Các mô hình mới, cách làm hay, các gương đin hình liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông; các sở, ban, ngành; cơ quan báo chí và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

- Các chương trình phối hợp truyền thông với một số cơ quan báo chí;

- Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn và tuyên truyền

2.1

Tng hợp, cung cấp thông tin trên địa bàn tnh về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan báo, đài Trung ương, đa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo Chánh Văn phòng hoặc Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh

2.2

Cung cấp thông tin kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị

V

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1

Tổ chức bàn giao nhiệm vụ cải cách thủ tc hành chính, nhiệm vụ triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2018

Tháng 02/2018

Công văn của văn phòng UBND tỉnh

2

Tổ chức các hội nghị, cuộc họp đquán triệt triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Tháng 04/2018

Tháng 6/2018

Các Hội nghị được triển khai

3

Tổ chức Đoàn công tác khảo sát, trao đi, học tập kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính với các tỉnh

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Tháng 01/2018

Tháng 12/2018

Báo cáo kết quả của Đoàn

4

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12/2018

Tháng 12/2018

Hội nghị tng kết và Báo cáo tổng kết

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/QĐ-UBND

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377417