• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2019

Tải về Quyết định 31/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2019. (Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2019
(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019

Ngày 25/01/2019

2.

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019

Ngày 01/02/2019

3.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND

Thay thế bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019

Ngày 01/02/2019

4.

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc áp dụng mức thu và quy định về chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/4/2017

Ngày 01/5/2017

5.

Quyết định

Số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

6.

Quyết định

S132/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019

Ngày 05/3/2019

7.

Quyết định

S147/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019

Ngày 05/3/2019

8.

Quyết định

S13/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019

Ngày 05/3/2019

9.

Quyết định

Số 61/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 27/7/2017

Ngày 01/8/2017

10.

Quyết định

Số 18/2005/QĐ-UB ngày 23/05/2005 của UBND tỉnh

Về việc không thu tiền học phí ngoại ngữ

Thực hiện theo Luật Giáo dục

Ngày 01/01/2006

11.

Quyết định

Số 11/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh

Về chế độ khuyến khích học tập và một số chế độ khác đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh và học sinh đi dự, thi đoạt giải quốc gia, quốc tế

Thay thế bởi Nghị quyết 63/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh.

Ngày 01/8/2017

12.

Nghị quyết

Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2019

13.

Nghị quyết

Số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2019

14.

Nghị quyết

Số 161/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2019

15.

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh

Ngày 05/6/2019

16.

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019

Ngày 10/6/2019

17.

Quyết định

Số 238/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh

Về việc áp dụng một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/6/2019

Ngày 25/6/2019

18.

Nghị quyết

Số số 23/2011/NQ-HĐND17 ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh

Về việc tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh và con bệnh binh nặng vào viên chức nhà nước.

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

Ngày 15/6/2019

19.

Quyết định

Số 109/2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh và con bệnh binh nặng vào viên chức nhà nước.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Ngày 28/6/2019

20.

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh BN

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019

Ngày 5/8/2019

21.

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh

Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019

Ngày 15/8/2019

22.

Quyết định

số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019

Ngày 15/8/2019

23.

Quyết định

Số 360/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sử dụng bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh BN

Bãi bỏ bởi Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

Ngày 29/7/2019

24.

Quyết định

Số 38/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 7/9/2019

Ngày 18/10/2019

25.

Quyết định

S452/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/ 2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019

Ngày 25/10/2019

26.

Quyết định

Số 568/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt danh mục công trình, giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định sô 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019

Ngày 25/10/2019

27.

Quyết định

Số 456/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019

Ngày 04/11/2019

28.

Quyết định

Số 1555/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019

Ngày 06/11/2019

29.

Nghị quyết

Số 170/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

Ngày 01/01/2019

30.

Nghị quyết

Số 57/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh.

Thay thế bởi Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

Ngày 20/12/2019

31.

Quyết định

Số 53/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

Ngày 20/12/2019

32.

Nghị quyết

Số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

Ngày 15/12/2019

33.

Nghị quyết

Số 183/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019

Ngày 15/12/2019

34.

Nghị quyết

Số 154/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019

Hết thời gian áp dụng

Ngày 01/01/2020

35.

Quyết định

Số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm 2015- 2019

Thay thế bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

Ngày 01/01/2020

36.

Quyết định

Số 110/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh

Về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

Ngày 02/01/2020

37.

Quyết định

Số 35/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Ngày 03/01/2020

* Tổng số: 37 văn bản

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Bãi bỏ Điểm đ khoản 11, Điều 2

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 25/01/2019

2.

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Bãi bỏ mục 10 phần B

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 174/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2019

3.

 Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe và chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ Phụ lục số 04 và phần ghi chú trong Phụ lục số 02, 03

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh

Ngày 15/5/2019

4.

Nghị quyết

số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

 - Sửa đổi Khoản 1 Điều 1

 - Bổ sung Điểm e, Khoản 2 Điều 1

 - Sửa đổi Khoản 5 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

Ngày 15/6/2019

5.

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

- Sửa đổi Khoản 6, Điều 3 phần Quy định

 - Sửa đổi Điều 8 phần Quy định

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

Ngày 15/6/2019

6.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của UBND tỉnh về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh BN

- Sửa đổi khoản 4, Điều 2;

- Sửa đổi Điều 5;

- Sửa đổi Điều 8;

- Sửa đổi Điều 12;

- Sửa đổi Điều 13;

- Sửa đổi Điều 14;

- Sửa đổi Điều 17;

- Sửa đổi Điều 18.

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019

Ngày 04/11/2019

7.

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BN

- Sử đổi khoản 4 Điều 3;

- Bổ sung khoản 6 Điều 3;

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 9;

- Bổ sung khoản 4 Điều 24.

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019

 Ngày 20/12/2019

* Tổng số: 07 văn bản

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440418