• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2016 về xếp hạng di tích lịch sử do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Quyết định 3101/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3101/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009 và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Điều 158 Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tại Tờ trình số 05/TTr-SVH&TT ngày 15 tháng 9 năm 2016 và hồ sơ di tích,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với:

NƠI HY SINH CỦA 16 TNXP TẠI BẾN PHÀ II LONG ĐẠI, THÁNG 9/1972

Thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân xã Hiền Ninh và Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân xã Hiền Ninh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH, TT&DL;
- Cục Di sản Văn hoá (Bộ VH,TT&DL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3101/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3101/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326727