Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3104/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3104/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 1687/TTr-HĐTĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành niêm yết và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tại Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV;
- Lưu: VT, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 KHỐI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

Văn phòng UBND tỉnh

96,84

Xuất sắc

1

2

Sở Y tế

93,45

Xuất sắc

2

3

Sở Tư pháp

92,47

Xuất sắc

3

4

Sở Nội vụ

91,01

Xuất sắc

4

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

89,30

Tốt

5

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

85,62

Tốt

6

7

Sở Thông tin và Truyền thông

85,28

Tốt

7

8

Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

85,25

Tốt

8

9

Sở Tài chính

84,94

Tốt

9

10

Sở Khoa học và Công nghệ

84,24

Tốt

10

11

Sở Ngoại vụ

84,02

Tốt

11

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

83,56

Tốt

12

13

Sở Văn hóa và Thể thao

82,88

Tốt

13

14

Thanh tra tỉnh

81,52

Tốt

14

15

Sở Xây dựng

80,22

Tốt

15

16

Ban Dân tộc

79,73

Tốt

16

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

76,33

Tốt

17

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

75,17

Khá

18

19

Sở Giao thông Vận tải

74,72

Khá

19

20

Sở Du lịch

74,67

Khá

20

21

Sở Công Thương

70,65

Khá

21

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

UBND huyện Phú Lộc

91,26

Xuất sắc

1

2

UBND huyện Phong Điền

90,68

Xuất sắc

2

3

UBND thị xã Hương Trà

89,74

Tốt

3

4

UBND huyện Phú Vang

87,14

Tốt

4

5

UBND thị xã Hương Thủy

85,83

Tốt

5

6

UBND thành phố Huế

85,11

Tốt

6

7

UBND huyện A Lưới

81,47

Tốt

7

8

UBND huyện Nam Đông

80,42

Tốt

8

9

UBND huyện Quảng Điền

74,29

Khá

9

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3104/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3104/QĐ-UBND , Quyet dinh 3104/QD-UBND , Quyết định 3104 , Quyết định 3104 , Quyet dinh 3104 2017 , Quyet dinh 3104 2017

38