• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3111/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Long An

Tải về Quyết định 3111/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3111/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT
(VB điện tử, VB giấy)

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LONG AN

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI:

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

XVI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1

T-LAN-018035-TT

Thành lập trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học

2

T-LAN-018049-TT

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

3

T-LAN-018087-TT

Thành lập trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

4

T-LAN-114624-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

XVI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

2

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LONG AN

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI:

XVI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1. Thành lập trường tiểu học

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGD&ĐT) huyện, thị xã, thành phố.

+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố xem xét hồ sơ và các điều kiện thành lập trường và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

+ Bước 4: UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, ký quyết định thành lập trường đối với trường công lập hoặc cho phép thành lập trường đối với trường tư thục. Trường hợp chưa Quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho PGD&ĐT biết rõ lý do và hướng giải quyết.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của PGD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.

* Thời gian tiếp nhn hồ sơ và trkết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày ngh, ngày lễ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về việc thành lập trường.

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường.

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền: UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phcập giáo dục tiu học;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư s41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học.*

 

2. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố xem xét hồ sơ và các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường; trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bước 4: UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét điều kiện thành lập trường, ký quyết định trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa Quyết định hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách, UBND cấp huyện sẽ có thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết lý do và hướng giải quyết.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về việc sáp nhập, chia, tách trường.

+ Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách và dự thảo Quy chế hoạt động của trường mới.

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan vviệc sáp nhập, chia, tách.

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bsung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền: UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Vì quyền lợi học tập của học sinh.

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 41/2010/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học.*

 

3. Thành lập trường trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn (đối với trường trung học cơ sở công lập), tổ chức và cá nhân (đối với trường trung học cơ sở tư thục) lập hồ sơ xin thành lập trường trung học cơ sở.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Cán btiếp nhận kiểm tra số lưng và tính pháp lý của hồ sơ:

. Nếu hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ thì hoàn trả để bổ sung.

. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ghi vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng kinh tế kỹ thuật; nếu thấy đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp huyện.

+ Bước 4: UBND huyện, thị xã, thành phố nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường ký quyết định thành lập (đi với trường công lập) hoặc cho phép thành lập (đi với trường tư thục). Trong trường hợp chưa đồng ý thành lập trường, UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết cụ thể.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án thành lập trường.

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền: UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.*

 

4. Sáp nhập, chia, tách trường Trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn (đối với trường trung học cơ sở công lập), tổ chức và cá nhân (đối với trường trung học cơ sở tư thục) lập hsơ xin sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Cán btiếp nhận kiểm tra số lưng và tính pháp lý của hồ sơ:

. Nếu hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ thì hoàn trả để bổ sung.

. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ghi vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc sáp nhập, giải thể trường với quy hoạch mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mức độ khả thi của luận chứng.

+ Bước 4: Trình UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường.

+ Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan vviệc thành lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền: UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

+ Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.*

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC B SUNG:

XVI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1. Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

- Trình tự, thủ tục thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Trường tiểu học công lập hoặc tổ chức, cá nhân đối với trường tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục và gửi phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục và thông báo cho trường. Trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục, phòng GD&ĐT sẽ có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

* Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

* Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 9 của Điều lệ trường tiểu học.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể tkhi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: trường tiểu học, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

+ Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cu hoạt động giáo dục;

+ Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học.

 

2. Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

. Trường nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã

+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2, Điều 9 của Điều lệ này.

Trưởng phòng ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục và thông báo cho trường. Trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục, Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

* Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

* Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn gii quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cp học;

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.* Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3111/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3111/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250885