• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3118/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3118/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3118/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”;

Căn cứ Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tại phụ lục kèm theo quyết định này).

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- CT và các PCT UBND;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

Báo cáo giấy

Báo cáo qua hệ thống phần mềm

 

Các Sở, ban, ngành

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, năm

Báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, năm

Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh

Tổng hợp

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện

2.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Báo cáo định kỳ hàng tháng

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh

Thanh tra, KNTC, PCTN

X

 

UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh

X

X

 

Thanh tra tỉnh

3.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (phục vụ hp Quốc hi)

Tổng hợp tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh

Thanh tra, KNTC, PCTN

X

 

Thanh tra tỉnh

X

X

 

Thanh tra tỉnh

4.

Báo cáo tổng hợp kết quả minh bạch, tài sản, thu nhập năm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức đơn vị khác sử dụng ngân sách

Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập

Công văn số 8910/UBND-NC ngày 07/11/2016

Thanh tra

X

 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh

X

 

 

Thanh tra tỉnh

5.

Báo cáo tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ của các cơ quan có liên quan

Tình hình phối hợp giải quyết TTHC hàng tháng

Thông báo s 587/TB-UBND ngày 20/10/2014

Công văn số 2829/SNV-CCHC ngày 07/11/2014

TTHC

X

 

Sở Nội v

X

X

 

Sở Nội vụ

6.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

công tác thi đua, khen thưởng

Công văn số 1210/SNV ngày 31/5/2017

Thi đua khen thưởng

X

 

Ban thi đua, khen thưởng; Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

7.

Báo cáo việc thực hiện chính sách CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Báo cáo việc thực hiện chính sách CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/7/2015

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

8.

Báo cáo tuyên truyền CCHC

Công khai, đánh giá tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh

CCHC

X

 

Sở Tư pháp; Sở Nội vụ

X

X

 

SNội vụ

9.

Thống kê số lượng, chất lượng, danh sách tiền lương cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Thống kê số lượng, chất lượng, danh sách tiền lương cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

10.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Công văn số 117/BTG ngày 22/6/2012

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

11.

Báo cáo hoạt động Đi kiểm tra liên ngành 178 tỉnh

Hoạt động KTLN 178 tỉnh

Quyết định 377 và 378/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh

Phòng chống tệ nạn xã hội

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

12.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo

Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

Giảm nghèo

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

13.

Báo cáo tiền lương, thu nhập, nhà ở công nhân

Tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở

Công văn số 2566/LĐTBXH- LĐTL ngày 01/7/2015

LĐTBXH

X

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

X

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

14.

Báo cáo tình hình CBCCVC của tỉnh đi nước ngoài

Báo cáo tình hình CBCCVC của tỉnh đi nước ngoài

Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngoại vụ

X

 

Sở Ngoại vụ

X

X

 

Sở Ngoại vụ

15.

Báo cáo thực hiện Chương trình hành động triển khai chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh

Báo cáo các lĩnh vực ngành LĐTBXH

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

Hội nhập quốc tế

X

 

UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ

X

X

 

Sở Ngoại vụ

16.

Báo cáo công tác y tế tháng, quý

Công tác y tế

Công văn số 8479/UBND-TH ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

Y tế

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Y tế

17.

Báo cáo công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tình hình vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Theo văn bản yêu cầu của Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý nhà nước

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ

X

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm hiện hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm kế tiếp

Tình hình thực hiện kế hoạch năm hiện hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm kế tiếp.

Theo công văn hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý nhà nước

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19.

Báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp

Tình hình giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

KHĐT

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

20.

Báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định số 6676/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/7/2017

Quyết định số 6676/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh

Phát triển kinh tế xã hội

X

 

UBND tỉnh;

SKHĐT

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21.

Báo cáo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Báo cáo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

TTTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

22.

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh

Kết quả hoạt động lĩnh vực TTTT, kế hoạch công tác trong thời gian ti

Công văn số 8479/UBND-TH ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

TTTT

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

23.

Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo sliệu về nguồn lực CNTT, các phần mềm dùng chung của tỉnh và đầu tư cho ứng dụng CNTT, an toàn thông tin số

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

24.

Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị, địa phương

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

25.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

26.

Báo cáo mạng truyền sliệu chuyên dùng của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan, đơn vị, địa phương

Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

27.

Báo cáo tình hình sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Báo cáo tình hình sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/02/2012 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

28.

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập

Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh

Tuyên truyền

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

29.

Báo cáo công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

Tuyên truyền

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

30.

Báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tình hình hoạt động của các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh

Internet

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

31.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Công văn số 8479/UBND-TH ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

Nhiệm vụ được giao

X

 

UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

 

 

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

32.

Báo cáo triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Công tác triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Công văn số 2775/VPUBND- KGVX ngày 05/4/2017 của VP.UBND tỉnh

Văn hóa

X

 

Sở Văn hóa và Thể thao

X

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao

33.

Báo cáo công tác cải cách tư pháp định kỳ 6 tháng, năm

Công tác cải cách tư pháp

Kế hoạch số 10016/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh

Cải cách tư pháp

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Tư pháp

34.

Báo cáo thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tình hình thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 ca UBND tỉnh

Dân tộc

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Ban dân tộc

35.

Báo cáo UBND tỉnh về việc dự thảo Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm

Báo cáo UBND tỉnh về việc dự thảo Chỉ thị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hàng năm

Tài chính

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Tài chính

36.

Dự thảo báo cáo UBND tỉnh về việc công khai số liệu quyết toán/dự toán hàng năm

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán/dự toán hàng năm

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hàng năm

Tài chính

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Tài chính

37.

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và cuối năm

Đánh giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo hàng năm

Tài chính

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Tài chính

38.

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của UBND tỉnh

Tài chính

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Tài chính

39.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội lĩnh vực nông nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội lĩnh vực nông nghiệp

Công văn số 175/SNN-KHTC

NNPTNT

X

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

X

X

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40.

Báo cáo Kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Báo cáo Kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Công văn số 1831/SNN-KL

NNPTNT

X

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

X

X

Sở Nông nghiệp và Phát hiển nông thôn

41.

Báo cáo tình hình cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Báo cáo 6 tháng, 1 năm

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

TNMT

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

42.

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Công văn số 663/SCT-QLCN

ATTP

X

 

Sở Công thương

 

X

 

Sở Công thương

43.

Báo cáo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm

Báo cáo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

Công thương

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Công thương

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hin báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chtrì rà soát, xây dựng PA ĐGH

Báo cáo giy

Báo cáo qua hệ thống phần mềm

 

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Báo cáo tình hình đầu tư cụm công nghiệp định kỳ hàng tháng

Báo cáo tình hình đầu tư cụm công nghiệp định kỳ hàng tháng

Công văn số 1849/UBND- VP ngày 09/3/2017

Công thương

X

 

Sở Công thương

 

X

Sở Công thương

2

Báo cáo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm

Báo cáo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/3/2014

Công thương

X

 

Sở Công thương

 

X

Sở Công thương

3

Báo cáo theo quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Tình hình sử dụng kinh phí, thực hiện nhiệm vụ KHCN, nội dung khoa học

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

KHCN

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

X

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Báo cáo tình hình quản lý, thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và kết quả triển khai ứng dụng các nhiệm vụ KHCN

Tình hình quản lý, thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và kết quả triển khai ứng dụng các nhiệm vụ KHCN

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh

KHCN

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Báo cáo hoạt động triển khai chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Hoạt động triển khai chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

KHCN

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3118/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3118/QĐ-UBND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369635