• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Quyết định 3128/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3128/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 35/TTr-TTr ngày 06/11/20178 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND t
nh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lđ Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (th. 45 b)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3128/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vị thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

QuĐầu tư phát triển Đắk Lắk

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của QuĐầu tư phát triển Đắk Lk.

30 ngày

2017-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Đài Phát thanh và Truyền hình

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện nghĩa vụ đi với ngân sách nhà nước.

30 ngày

2017-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

3

UBND thành phố Buôn Ma Thuột

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

45 ngày

2017-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công trình đường vành đai phía Tây, thành phBuôn Ma Thuột.

Từ khi thực hiện dự án

4

Ban Quản lý các khu công nghiệp và đơn vị trực thuộc

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

45 ngày

2017-2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

5

Sở Y tế

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Sở Y tế; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'Gar và Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo.

45 ngày

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

6

UBND huyện Krông Năng

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện trong quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, thu tin sử dụng đất, chuyn mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

7

UBND huyện Ea Kar

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng.

45 ngày

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

9

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng.

45 ngày

2017-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

10

UBND thị xã Buôn Hồ

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

11

UBND huyện Krông Pắc

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hi đất thực hiện các dự án, thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

12

UBND huyện Krông Ana

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng.

45 ngày

2017-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

13

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng của Giám đốc Sở; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng.

45 ngày

2017-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

14

UBND huyện Cư Kuin

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách.

2018

15

UBND huyện Ea H'Leo

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai (thu hồi đất thực hiện các dự án, thu tiền sử dụng đất, chuyn mục đích sử dụng đất).

45 ngày

2017-2018

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

16

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng

Thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

45 ngày

2016-2017

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

17

Thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở (theo Quyết định số 118-TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Thanh tra Chính phủ hướng sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với cuộc thanh tra chuyên đdiện rộng.

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3128/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 19/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3128/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407651