• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Quỹ Phát triển đất

 

Quyết định 3159/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (đợt 03)

Tải về Quyết định 3159/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3159/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH NĂM 2016 (ĐỢT 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh, về ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh;

Căn cứ Quyết định s 42/QĐ-HĐQL ngày 12/11/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh, về việc ban hành quy trình, trình tự, thủ tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh tại Văn bản số 55/BC-QPTĐ ngày 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2016 (đợt 03), với số tiền 3.000 triệu đồng (Ba tỷ đồng) cho UBND huyện Ea Kar để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Phương án phát triển quỹ đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Điều 2. Giao Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh, các đơn vị có liên quan thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt ứng vốn đối với Dự án theo quy định tại Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh và Quyết đnh s 42/QĐ-HĐQL ngày 12/11/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ea Kar và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các TV HĐQL và BKS Quỹ PTĐ;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, KT (Y_35b);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3159/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3159/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329888