• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TU do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 316/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ KẾ HOẠCH SỐ 03-KH/TU NGÀY 20/11/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chthị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tại Công văn số 79/CSPCCC-P1 ngày 19 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;

- C66 - BCA;
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh;
- VP tỉnh ủy;
- CVP UBND t
nh;
- Lưu VT, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ KẾ HOẠCH SỐ 03-KH/TU NGÀY 20/11/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 316/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 47-CT/TW) và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương năm 2016.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng ý thức, nhận thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

c) Đẩy mnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

a) Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

b) Xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tất cả các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước hết phải giải quyết bằng lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần tại chỗ.

c) Tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hoàn thiện hệ thống pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị s47-CT/TW và Kế hoạch s 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

d) Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, Ban ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu h:

a) Các Sở, Ban ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nht các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Nơi nào, địa phương nào đtình hình cháy, nổ xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì lãnh đạo các Sở, Ban ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

b) Người đứng đầu các Sở, Ban ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhm nâng cao nhận thức, ý thức chp hành các quy định của pháp luật đi với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương phối hp với lực lượng cảnh sát PCCC trong việc xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng m các chuyên trang, chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy trên Đài phát thanh - truyền hình, Báo Khánh Hòa.

c) Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật vphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng vào các thời điểm thích hợp có nhiều người tham gia.

d) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa:

- Tăng cường hướng dẫn các Sở, Ban ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng vphòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh thực hiện lồng ghép kiến thức phòng cháy, chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sgiáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đưa việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy vào nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

g) Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự gc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

h) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức thành viên đẩy mnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một trong những tiêu chí bình xét thi đua của tổ chức, đoàn viên, hội viên.

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

a) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph:

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), gn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Rà soát, củng cố và duy trì các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng dân phòng theo quy định (phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng); thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này.

- Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp ở địa phương mình.

- Chỉ đạo tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các điển hình tiên tiến về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm.

b) Lãnh đạo các Sở, Ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan, đơn vị mình.

c) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh:

- Phối hợp với Công an tỉnh gắn việc xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quc.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh;

- Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp, những cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành theo quy định; Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức tt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy:

a) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa:

- Chủ động nắm chắc tình hình để có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, địa phương xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở về phòng cháy, chữa cháy phù hp với tình hình thực tế, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập phương án, tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia ở quy mô cấp tỉnh.

Hàng năm, phải tổ chức thực tập tối thiểu 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia ở quy mô cấp tỉnh. Riêng trong năm 2016 thực tập 01 phương án, sau thực tập phải tổ chức họp rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong những năm tiếp theo.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phương án chuyên các cơ sở sử dụng dây chuyn công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với STài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa việc đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, khu đô thị, khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp, thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Thành lập đoàn liên ngành do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và phối hợp chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh duyệt.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh xây dựng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở về phòng cháy, chữa cháy địa phương mình phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, bo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy; đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại ch; thường xuyên kim tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Cnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh và các Sở, Ban ngành có liên quan tiến hành rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung và tham gia góp ý các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan tới công tác phòng cháy, chữa cháy và tổ chức tham gia nghiên cứu, sản xuất các loại vật liệu chống cháy, ngăn cháy, chữa cháy mới và các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

- Khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của các Sở, Ban ngành, địa phương phải quan tâm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ; từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Sở, Ban ngành, địa phương với quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của UBND tnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

5. Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy:

a) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh:

- Tham gia đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là phối hp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tham gia chi viện kịp thời, hiệu quả, chủ động đối phó với các sự cố, tai nạn xảy ra theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định vcông tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất UBND tỉnh về kinh phí mua sắm phương tiện, trụ sở làm việc và củng cố, kiện toàn các Tổ cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp tại các khu du lịch như: Bãi biển Nha Trang, Bãi Dài, Dốc Lết..

b) Các Sở, Ban ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

6. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy:

a) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Khánh Hòa chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt để triển khai các dự án thuộc nguồn kinh phí địa phương về đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ năm 2015 - 2018, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xem xét, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho các Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Đội chữa cháy khu vực bảo đảm địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Bảo đảm bố trí kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư ngân sách để phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định trong tình hình hiện nay.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phi hợp với các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh nghiên cu, xây dựng danh mục sử dụng các nguồn vốn ODA đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2016 - 2020 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và gửi kết quả về Cnh sát Phòng cháy và chữa cháy tnh trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, Ban ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 316/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 316/QĐ-UBND

2.147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302628