• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


Văn bản pháp luật về Sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích

 

Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 3161/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 340/TTr-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La cho các lĩnh vực sau: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Thu gom, vận chuyển và xlý chất thải rắn đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì chiếu sáng đô thị;

Trong đó:

Phần I: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công.

Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ gii

Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.

Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước.

Phn II: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Chương I: Công tác quét, gom rác trên vỉa hè, đường phố bằng thủ công.

Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới.

Chương III: Công tác xử lý rác

Chương IV: Công tác xử lý rác y tế.

Chương V: Công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.

Phần III: Duy trì cây xanh đô thị

Chương I: Duy trì thảm cỏ.

Chương II: Duy trì cây trang trí.

Chương III: Duy trì cây bóng mát.

Phần IV: Duy trì chiếu sáng đô thị

Chương I: Lắp đựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.

Chương II: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

Chương IV: Lắp đặt các loại đèn trang trí.

Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

Chương VI: Duy trì trạm đèn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La.

b) Bộ đơn giá này là cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán các gói thu, đặt hàng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La;

c) Trong quá trình thực hiện khi các chế độ chính sách của nhà nước có biến động lớn, giao các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ số trượt giá trình UBND tỉnh xem xét, quyết định làm căn cứ lập, phê duyệt dự toán; thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh;

d) Các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích đô thị có trách nhiệm xây dựng dự toán hàng năm theo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này, trình Sở Xây dựng thẩm định;

e) Trong quá trình thực hiện Bộ đơn giá nếu có nội dung nào chưa phù hợp, yêu cầu các đơn vị gửi ý kiến tham gia bằng văn bản về Sở Xây dựng để rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thưng trực tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
;
- Đ/c
Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, KT(Quý), 1
00b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3161/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 20/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3161/QĐ-UBND

331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410915