• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quyết định thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 3161/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1211/TTr-STNMT ngày 10 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Quyết định thu hồi đất

1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố Quyết định thu hồi đất và thực hiện các công việc có liên quan đến thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất (thông báo thu hồi, lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng) thực hiện các dự án đầu tư vì mục đích quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với các trường hợp khu vực thu hồi đất có cả thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp tỉnh và thẩm quyền thu hồi đất của UBND huyện, thành phố theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 trong các trường hợp thu hồi đất đối với các dự án theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

2. Trường hợp khu vực thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất liên quan từ 02 (hai) huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên thuộc trường hợp quy định tại Điều 1 Quyết định này thì UBND huyện, thành phố nơi có đất thực hiện dự án đầu tư quyết định thu hồi đất và thực hiện các công việc có liên quan đến thu hồi đất (thông báo thu hồi, lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng) đối với phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính do huyện, thành phố quản lý.

Điều 2. Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đóng dấu Sở Tài nguyên và Môi trường trong các trường hợp sau:

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi UBND tỉnh có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay có nhu cầu chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 7), 1 năm (trước ngày 25 tháng 12) hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ủy quyền này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Như Điều 4;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTN -
Hiệu 50 bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3161/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3161/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258537