• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3164/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH H
ÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3164/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5192/TTr-STC ngày 11/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới về gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Cục Thuế;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Cổng TT CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Cc Thuế Khánh Hòa

2

Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng Khánh Hòa

Phần II

THÔNG TIN CHI TIẾT KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ

1. Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gửi tới Cục thuế.

- Bước 2: Cục Thuế kiểm tra, xác định và lập danh sách các dự án bất động sản được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; đồng thời gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

- Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi lấy ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh.

1.2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Thuế tại địa chỉ 05 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản: 01 bản chính (theo Mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính).

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với những dự án cần có Quyết định phê duyệt giá đất): 01 bản sao.

- Thông báo lần đầu của Cục Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của Cục Thuế): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thc hin

Thời hạn giải quyết

1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

- Văn bản trả lời (trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc đề nghị bổ sung hồ sơ)

Cục Thuế

3 ngày

2

- Thẩm định hồ sơ (trường hợp đã nhận đủ hồ sơ)

- Văn bản đề nghị góp ý gửi Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Cục Thuế

3 ngày

3

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

- Văn bản góp ý gửi Cục Thuế

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

5 ngày

4

- Tổng hợp ý kiến

- Văn bản Báo cáo UBND tỉnh

- Dự thảo Quyết định, văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

Cục Thuế

6 ngày

5

Văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh

UBND tnh

3 ngày

6

Văn bản thống nhất ý kiến

Thường trực HĐND tỉnh

5 ngày

7

Phê duyệt Quyết định

UBND tỉnh

3 ngày

8

Ban hành Thông báo chính thức thời gian được gia hạn và điều chỉnh việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định

Cục Thuế

2 ngày

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ đầu tư thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất quy định tại Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan.

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

1.8. Phí, lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản; Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là chủ đầu tư dự án bất động sản theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 2 và đáp ứng đủ điều kiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất quy định tại Điều 4 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

1.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không.

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

2. Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gửi Sở Xây dựng (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

- Bước 2: Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng tại địa chỉ số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính): 01 bản chính.

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc.

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thi hạn giải quyết

1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

- Văn bản trả lời (trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc đề nghị bổ sung hồ sơ)

S Xây dựng

2 ngày

2

- Thẩm định hồ sơ (trường hợp hồ sơ đã hợp lệ)

- Văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị góp ý

S Xây dựng

2 ngày

3

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

- Văn bản góp ý gửi Sở Xây dựng

Sở Tài chính

4 ngày

4

- Tổng hợp ý kiến

- Văn bản Báo cáo UBND tỉnh

- Dự thảo Quyết định

Sở Xây dựng

4 ngày

5

Phê duyệt Quyết định

UBND tỉnh

3 ngày

6

Trả kết quả

Sở Xây dựng

1 ngày

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

- Cơ quan quyết định: UBND tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.8. Phí, lệ phí: không

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 và phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.

2.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3164/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3164/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258642