• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 3170/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3170/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC TỔ DÂN PHỐ TU HOÀNG RA ĐƯỜNG 70, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;

Căn cứ Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014;

Căn cứ Quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh dự án xây dựng khu tái định cư mở rộng tại xã Xuân Phương để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng QL32 (đoạn cầu Diễn - Nhổn) đã được UBND quận Nam Từ Liêm chấp thuận tại bản vẽ ngày 08/8/2011;

Căn cứ Tổng mặt bằng dự án đầu tư Khu nhà ở Hateco 6 tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại bản vẽ kèm theo văn bản số 1076/QHKT-TMB(P1) ngày 11/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp lý có liên quan;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3388/TTr-QHKT-HTKT ngày 02-07-2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, hoàn chỉnh năm 2020 (bản vẽ gồm 01 tờ A0 kéo dài) đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định với những nội dung chính sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường

- Vị trí: Tuyến đường đi qua địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Hướng tuyến: Điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường tỉnh 70 (khu vực phía Nam dự án Khu nhà ở Hateco 6). Điểm cuối (điểm 7) tại nút giao với tuyến đường quy hoạch B=17,5m (khu vực khu tái định cư Tu Hoàng và dự án trường Lê Quý Đôn). Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 700m.

2. Cấp hạng đường: Đường cấp khu vực, loại đường khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường

- Đoạn 1 (từ điểm 1 đến điểm A) dài khoảng 260m: Quy mô mặt cắt ngang đường rộng B=17.5m, trong đó lòng đường rộng 7,5m và vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 5m.

- Đoạn 2 (từ điểm A đến điểm 7) dài khoảng 440m: Quy mô mặt cắt ngang đường rộng B=17m, trong đó lòng đường rộng 7m và vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 5m.

(Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, A, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được xác định bằng tọa độ kết hợp với các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế và thể hiện trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm 2’, 4’, 5’ và 6’ là các điểm chuyển hướng làm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ của tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang và các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông

- Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao bằng theo đúng định hướng quy hoạch được duyệt.

- Chỉ giới đường đỏ các nút giao thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định này; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản vẽ chỉ giới đường đỏ trình duyệt.

- Giao UBND quận Nam Từ Liêm:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được phê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

+ Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường và tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới. Bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND phường Phương Canh và các cơ quan liên quan quản lý, thực hiện.

+ Chủ trì phối hợp với UBND phường Phương Canh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, chỉ giới đường đỏ tuyến đường và việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt; Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội: Rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các ô đất dọc hai bên tuyến đường của các tổ chức, cá nhân đã được cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ trước đây có khác so với chỉ giới đường đỏ toàn tuyến đường được duyệt tại hồ sơ kèm theo Quyết định này (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Phương Canh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng: TH, ĐT, TKBT;
- Lưu VT (     bản), ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3170/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 20/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3170/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448515