• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3171/QĐ-UBND phê duyệt giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho gia súc năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 3171/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ MUA SM VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG TIÊM PHÒNG CHO GIA SÚC NĂM 2016 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, thẩm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 427/TTr-STC ngày 12/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho gia súc năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tên gói thầu: Mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho gia súc năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

3. Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá trị gói thầu: 5.214.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm mười bốn triệu đồng).

Mức giá trên đã bao gồm: Giá mua có thuế theo luật định; chi phí vận chuyển, giao nhận tại bên mua; hướng dẫn sử dụng theo tiêu chun của nhà sản xut.

Số lượng, đơn giá và các thông số kỹ thuật của vắc xin như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) tiến hành thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước, đm bảo kịp thời phục vụ cho việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TVT);

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

GIÁ MUA SẮM VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG TIÊM PHÒNG CHO GIA SÚC NĂM 2016 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng.

STT

Tên hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Vắc xin LMLM Aftovax Bivalent - 2 type O,A.

- Thành phần:

+ Thành phần chính chứa sự kết hợp kháng nguyên LMLM 02 type O,A bao gồm (AManisa và O3039) và (A22 và AMalaysia97).

+ Mỗi liều chứa ít nhất 3DP50.

+ Chất bổ trợ: Keo phèn.

- Chỉ định:

+ Dùng để tiêm phòng bệnh LMLM cho các loại động vật gồm: Trâu, bò, dê, cừu.

+ Gia súc được bảo hộ sau khi tiêm vắc xin từ 21-28 ngày, độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng.

- Quy cách: Số liều đóng trong 1 lọ: 25 liều/lọ.

- Hạn sử dụng: Hạn sử dụng ≥ 12 tháng kể từ ngày sản xuất và còn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày giao hàng

- Bảo quản: Nhiệt độ từ +2°C đến +8°C, trong bóng râm và không được làm đông lạnh.

- Xuất xứ: Việt Nam

Liều

237.000

22.000

5.214.000.000

Tổng cộng

5.214.00.000

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3171/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3171/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329906