• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 2006/QĐ-UBND quy định lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Quyết định 3173/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3173/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2006/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2011 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 80/2013/TTLT -BTC- BNN ngày 14/6/2013 của liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc quy định lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 -2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 285/TTr-SNN&PTNT ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định lập dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2015; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh nội dung (1), Điểm a, Khoản 1, Điều 1 (Trồng rừng) thành “≥1.500 cây/ha” thay cho “1.500 -1.600 cây/ha”.

2. Điều chỉnh nội dung (1), Điểm b, Khoản 1, Điều 1 (Chăm sóc rừng) thành “≥1.500 cây/ha” thay cho “1.500 -1.600 cây/ha”.

3. Điều chỉnh nội dung Khoản 2, Điều 1 (Hỗ trợ trồng rừng sản xuất) thành: "Theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TTLT -BKHĐT- BNNPTNT -BTC ngày 05/6/2012 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ".

4. Điều chỉnh nội dung Khoản 4, Điều 1 (Quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng) thành:

TT

Hạng mục

Định mức chi phí (đồng/ha)

A

Năm thứ 1

 

*

Tổng dự toán

200.000

I

Chi phí trực tiếp

180.000

1

Chi phí lao động

180.000

-

Giao khoán đến hộ quản lý bảo vệ

180.000

II

Chi phí gián tiếp

20.000

1

Thiết kế, lập hồ sơ giao khoán

0

2

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu cấp cơ sở

20.000

B

Năm thứ 2- năm thứ 5

 

*

Tổng dự toán

200.000

I

Chi phí trực tiếp

180.000

1

Chi phí lao động

180.000

-

Tu sửa mốc, lập hồ sơ

16.000

-

Giao khoán đến hộ quản lý bảo vệ

164.000

II

Chi phí gián tiếp

20.000

1

Phối hợp kiểm tra, nghiệm thu cấp cơ sở

20.000

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các Ban quản lý Dự án trồng rừng cơ sở và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014, các nội dung khác tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn;
- Các BQL Dự án trồng rừng cơ sở;
- CVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2014\Quyet dinh\09 25 Quyet dinh dieu chinh bo sung QĐ 2006 ngay 17.6.2011 ve quy dinh lap du toan cac hang muc lam sinh KH bao ve phat trien rung.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3173/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 17/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3173/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297752