• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3174/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Quyết định 3174/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3174/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG TÁC KHÔNG QUA THI TUYỂN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2016;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21/10/2016 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển của tỉnh Đắk Lắk năm 2016 về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 676/TTr-SNV ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 03 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tỉnh Đắk Lắk năm 2016 thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch và tổ chức kim tra, sát hạch theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2016 của Bộ Nội vụ và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph có liên quan và Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ph 60b ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định 3174/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Chuyên ngành cần tuyển

Vị trí việc làm đăng ký

Mô tả vị trí việc làm

Đối tượng

I

Khối S, ban, ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngô Thế Cường

29/10/1987

Nam

Thạc sĩ

Ứng dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước

Cam kết

Ứng dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước

Quản lý tài nguyên nước, Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác tài nguyên nước

Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ở Nga

2

Phạm Tuấn Dương

01/10/1980

Nam

Đại học

Trắc địa và bản đồ

Trắc địa và bản đồ

Kiểm tra, thẩm định đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý đo đạc, bản đồ và viễn thám

Có kinh nghiệm công tác 132 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đại học, cụ thể:

- 10/2005 đến 4/2008 nhân viên kỹ thuật, Xí nghiệp khảo sát và xây dựng điện, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 3;

- Từ 5/2008 đến 1/2012: Đội phó Đội Đo đạc số 4, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Sở Tài nguyên và MT tỉnh Đắk Lắk;

- Từ 2/2012 đến 3/2014: Phó Trưởng phòng Thẩm định CLĐĐBĐ, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Sở Tài nguyên và MT tỉnh Đắk Lắk;

- Từ 4/2014 đến nay: Đội phó Đội Đo đạc số 3, Trung tâm Kỹ thuật địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hồ Đình Nguyên

04/11/1981

Nam

Đại học

Xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường

Chuyên viên thực hiện thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành, phối hợp kiểm tra thực trạng công trình…, phòng Đầu tư, Sở Tài chính

Thẩm tra, xác định giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, dự án quy hoạch

Có kinh nghiện công tác 89 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, cụ thể: Từ 5/2009 đến nay, nhân viên phòng Thẩm định dự án, Ban Quản lý dự án Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

3

Sở Công thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trần Duy Khánh

02/9/1987

Nam

Đại học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kiểm soát viên, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương

 

Tốt nghiệp đại học loại giỏi ở Singapore

5

Võ Thị Lệ Thủy

17/8/1991

Nữ

Đại học

Kế toán

Kế toán

Kiểm soát viên, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương

 

Thủ khoa Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

4

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trần Thị Hồng Trâm

29/8/1989

Nữ

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh

 

Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ở Singapore

5

UBND huyện Ea Súp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trần Hoài Phong

20/5/1980

Nam

Đại học

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên quản lĩnh vực xây dựng, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Ea Súp

Tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực trật tự xây dựng và phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng…

Có kinh nghiệm công tác 72 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, cụ thể: Từ 9/2008 đến nay, nhân viên Ban Quản lý dự án huyện Ea Súp

8

Nguyễn Văn Phú

01/8/1982

Nam

Đại học

Xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường

Chuyên quản lĩnh vực giao thông, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Ea Súp

Tham mưu và tham gia quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải; thẩm định các công trình xây dựng đầu tư

Có kinh nghiệm công tác 135 tháng làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, cụ thể:

- Từ 4/2005 đến 12/2007: cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ea Súp;

- Từ 1/2008 đến 5/2008; nhân viên Văn phòng HĐND & UBND, UBND huyện Ea Súp;

- Từ 6/2008 đến 7/2011: tổ trưởng kỹ thuật Ban quản lý các dự án huyện Ea Súp;

- Từ 8/2011 đến nay: Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Ea Súp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3174/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3174/QĐ-UBND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329907