• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 3178/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục công trình Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 3178/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THU MUA, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN EA SÚP VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN EA SÚP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 06/6/2013 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đu 2011-2015 tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thu mua chế biến nông sản Ea Súp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 517/TTr-STNMT ngày 07/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp cụ thể như sau:

- Tên danh mục công trình: Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính số dc 01, tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

- Diện tích sử dụng đất: 22.500 m2 (hai mươi hai nghìn năm trăm mét vuông) đất.

- Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 626/TL-VPĐKĐĐ, do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 28/6/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Ea Súp có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

- Thông báo cho chủ đầu tư công trình dự án (người sử dụng đất) thực hiện đầy đủ về trình tự thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ea Súp và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NNMT (Đc.22b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3178/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Giang Gry Niê Knơng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3178/QĐ-UBND

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329908