• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3179/QĐ-BYT năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của Bộ Y tế

Tải về Quyết định 3179/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ/Cục, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, DP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THƯC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chính sách) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Chính sách.

2. Tổ chức, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do lạm dụng đồ uống có cồn gây ra, từ đó thay đổi hành vi sử dụng đồ uống có cồn, giảm dần tỷ lệ người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do lạm dụng đồ uống có cồn gây ra.

3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế trong việc triển khai thực hiện Chính sách.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

2. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác để bảo đảm phù hợp với Chính sách. Từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

3. Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia.

4. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác: quy định lượng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tối đa được bán cho một khách hàng sử dụng tại chỗ; quy định về thông tin, in cảnh báo trên nhãn sản phẩm về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; quy chuẩn chất lượng, an toàn của rượu thủ công.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác do Bộ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Ban chỉ đạo với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan.

6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các dịch vụ phát hiện sàng lọc, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục dành cho người lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại cộng đồng.

7. Nghiên cứu, khảo sát thường kỳ, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; mức độ lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội; mối liên quan giữa lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác với tác hại về sức khỏe và kinh tế -xã hội để đề xuất biện pháp can thiệp phù hợp và khả thi.

8. Đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện các mục tiêu của Chính sách.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN (Phụ lục chi tiết kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020. Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH CHÍNH SÁCH:

Kinh phí triển khai thực hiện Chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong kinh phí chi thường xuyên, kinh phí nghiên cứu khoa học của Bộ Y tế và nguồn hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ/ Cục, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, DP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN ĐỂN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

I

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH

 

1.

Tổ chức hội nghị giới thiệu và triển khai nội dung Chính sách

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng, các đơn vị có liên quan

Năm 2014

Hội nghị giới thiệu và triển khai nội dung Chính sách, Công văn đề nghị các Bộ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chính sách.

 

2.

Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe, vận động thực hiện Chính sách

 

 

 

Hội nghị, hoạt động, tài liệu truyền thông được tổ chức, xây dựng; các đối tượng liên quan được thông tin, truyền thông, vận động

 

2.1.

Xây dựng tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và các nội dung của Chính sách

Cục Y tế dự phòng

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, các đơn vị có liên quan

Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

2.2.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để truyền thông, giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và việc thực hiện Chính sách

Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, các đơn vị có liên quan

Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Các chương trình truyền thông, giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

2.3

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động khác để truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và việc thực hiện Chính sách

Cục Y tế dự phòng

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, các đơn vị có liên quan

Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Hội nghị, hoạt động truyền thông được tổ chức; các đối tượng liên quan được thông tin, truyền thông, vận động

 

2.4

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào các môn học Chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học.

Cục Y tế dự phòng

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Năm 2015

Chương trình giáo dục được xây dựng và triển khai

 

II

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

 

1.

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Cục Y tế dự phòng

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Tháng 12/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

2.

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Cục Y tế dự phòng

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2015

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

 

3.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Cục Y tế dự phòng

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2015

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

4.

Tổ chức và duy trì hoạt động của Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo, Cục Y tế dự phòng

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị có liên quan

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

5.

Thiết lập và duy trì hoạt động thường xuyên của Nhóm chuyên gia phối hợp, đáp ứng nhanh về các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các chuyên gia

Năm 2014

 

 

III

XÂY DỰNG CƠ CHẾ, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC

 

1.

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác để bảo đảm phù hợp với Chính sách

Vụ Pháp chế

Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, các Vụ, Cục liên quan, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực

Tháng 5-10/2014

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia

 

2.

Xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và các Nghị định hướng dẫn thi hành

Vụ Pháp chế

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, các Vụ, Cục liên quan, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập của Dự án Luật

Tháng 12/2016

Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia được ban hành

 

3.

Đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết về Quỹ nâng cao sức khỏe trên cơ sở quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (nếu được đồng ý)

Vụ Pháp chế

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, các Vụ, Cục liên quan, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập của Dự án Luật

Tháng 12/2016

Nghị quyết về quỹ nâng cao sức khỏe trên cơ sở quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được thông qua

 

4.

Xây dựng Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong ngành y tế

Cục Y tế dự phòng

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, các Vụ, Cục liên quan.

Năm 2014 - 2015

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong ngành y tế

 

5.

Xây dựng Thông tư liên tịch quy định về thông tin, in cảnh báo trên nhãn sản phẩm về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Cục An toàn thực phẩm

Cục Y tế dự phòng; Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương

Sau khi Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia được ban hành

Thông tư liên tịch quy định về thông tin, in cảnh báo trên nhãn sản phẩm về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

6.

Xây dựng hướng dẫn sàng lọc, phân loại, chẩn đoán và điều trị và phòng, chống lạm dụng, tái nghiện đối với người lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại cộng đồng

Cục Quản lý khám chữa bệnh

Cục Y tế dự phòng, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, và các đơn vị có liên quan, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2015

Hướng dẫn sàng lọc, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục dành cho người lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại cộng đồng

 

7

Phối hợp với Bộ Công thương xây dựng Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia

Cục Y tế dự phòng

Cục An toàn thực phẩm, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Năm 2014

Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia

 

8

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng văn bản hướng dẫn về quảng cáo rượu, bia

Cục An toàn thực phẩm

Cục Y tế dự phòng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Sau khi Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia được ban hành nếu có nội dung khác với Luật quảng cáo

Thông tư liên tịch hướng dẫn quảng cáo rượu, bia

 

V

TỔNG HỢP VÀ CUNG CẤP BẰNG CHỨNG

 

1

Xây dựng và duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Từ năm 2015 và duy trì trong các năm tiếp theo

Hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

2.

Khảo sát thường kỳ, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; mức độ lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; thực trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Thực hiện đánh giá theo từng năm/giai đoạn

Báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; mức độ lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

3.

Khảo sát tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội; mối liên quan giữa lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác với tác hại về sức khỏe và kinh tế -xã hội (tập trung vào vấn đề bạo lực gia đình, tai nạn giao thông, trật tự công cộng do sử dụng rượu, bia sau 22h); thực trạng sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong sản xuất, kinh doanh rượu; rà soát hoạt động thương mại liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm; Vụ Pháp chế; các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2014-2015

Báo cáo khảo sát tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội; mối liên quan giữa lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác với tác hại về sức khỏe và kinh tế -xã hội; thực trạng sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia; Báo cáo rà soát hoạt động thương mại liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác

 

4

Khảo sát thực trạng quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Pháp chế; các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2014-2015

Báo cáo thực trạng quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia và đồ uống có cồn khác

5

Đánh giá thực trạng xử lý vi phạm hành chính liên quan đến rượu, bia

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm; các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2014-2015

Báo cáo thực trạng xử lý vi phạm hành chính liên quan đến rượu, bia

6.

Xây dựng mô hình thí điểm triển khai các dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị can thiệp và quản lý và chăm sóc liên tục dành cho người lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại cộng đồng

Cục Quản lý khám chữa bệnh

Cục Y tế dự phòng Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các cơ sở y tế, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Năm 2015

Mô hình thí điểm triển khai các dịch vụ phát hiện sàng lọc, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục dành cho người lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại cộng đồng

7.

Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện mô hình thí điểm

Cục Quản lý khám chữa bệnh

Cục Y tế dự phòng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục An toàn thực phẩm, các cơ sở y tế, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Theo từng năm thực hiện

Hội nghị và báo cáo tổng kết

8.

Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia trong chương trình phòng chống tai nạn thương tích

Cục Quản lý môi trường y tế

Cục Y tế dự phòng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục An toàn thực phẩm, các cơ sở y tế, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Hằng năm

Các hoạt động được triển khai; cung cấp thông tin dữ liệu về tai nạn thương tích liên quan đến lạm dụng rượu, bia

V

THANH TRA, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1.

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chính sách của các tổ chức, cá nhân

Thanh tra Bộ

Cục Y tế dự phòng, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Hằng năm

Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra

2.

Đánh giá thực hiện các các mục tiêu của Chính sách

Cục Y tế dự phòng

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

2016 và 2020

Báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết.

3.

Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chính sách

Cục Y tế dự phòng

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan của các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo

Hằng năm hoặc định kỳ

Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3179/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 22/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3179/QĐ-BYT

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250540