• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia


 

Quyết định 3180/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh nội dung Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 2663/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 3180/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3180/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ “KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016-2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2663/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Tiêu chí giao thông quy định tại Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 313/TTr-SNN&PTNT ngày 12/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Nội dung tiêu chí 1. Giao thông:

- 1.1. Đường trục chính thôn: “- Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10 m), được điều chỉnh, bổ sung thành: “- Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10m). Cây xanh đưa ra trồng phải đảm bảo tiêu chuẩn:

+ Có chiều cao tối thiểu từ 2,0m và đường kính thân cây từ 4,0 cm trở lên;

+ Tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng.”

- 1.2. Đường ngõ, xóm: “- Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10m)” được điều chỉnh, bổ sung thành “- Tỷ lệ đường có cây xanh, cây bóng mát (cây cách cây tối đa 10m, cây trồng được chăm sóc, bảo vệ, đang sinh trưởng và phát triển tốt).

Hai bên đường trục chính thôn và đường ngõ xóm trồng các loại hoa, để tạo nên các đường hoa, có cảnh quang đẹp. Cây xanh, cây bóng mát và hoa sau khi trồng phải được giao cho tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân quản lý, bảo vệ, chăm sóc.”

2. Nội dung tiêu chí 4. Thu nhập: “Thu nhập bình quân đầu người/năm của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hơn ít nhất là 15% so với thu nhập bình quân đầu người/năm của xã” được điều chỉnh thành: “Thu nhập bình quân đầu người/năm tại năm đánh giá công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt chuẩn theo mức thu nhập hằng năm quy định tại Quyết định số 756/QĐ- UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và cao hơn ít nhất 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã (được tính trong cùng thời điểm).”

3. Nội dung tiêu chí 5. Hộ nghèo (đối với xã khu vực 2): “Không còn hộ nghèo (không tính hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo)” được điều chỉnh thành: “Không còn hộ nghèo (trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bị bệnh hiểm nghèo, hoặc hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo nhưng quá tuổi lao động theo Luật Lao động nhưng dưới 80 tuổi, không còn khả năng lao động để thoát nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội hằng tháng, không có con phụng dưỡng).”

4. Bổ sung một số chỉ tiêu của tiêu chí 7. Môi trường, cụ thể:

- Có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, không có các hoạt động suy giảm môi trường, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp trên địa bàn thôn: Đạt (cho cả 2 khu vực).

- Có tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, có điểm tập kết rác thải chung đảm bảo vệ sinh trước khi thu gom: Đạt (cho cả 2 khu vực).

- Có hệ thống mương thoát nước thải chung của khu dân cư đảm bảo vệ sinh hoặc hộ xử lý tự thấm, không gây ô nhiễm môi trường: Đạt (cho cả 2 khu vực).

5. Tên gọi của tiêu chí 8. Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội, được điều chỉnh thành: Tiêu chí 8. Chi bộ Đảng, Ban Nhân dân, các Đoàn thể chính trị và an ninh, trật tự xã hội thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo, Văn phòng ĐP NTM TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể ở tỉnh;
- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;
- Các Phòng, ban liên quan và UBND các xã
(do UBND cấp huyện sao gửi);
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
E:\minh tam b\NTM\Nam 2018\Quyet dinh\10 22 dieu chinh, bo sung mot so noi dung Bo tieu chi Khu dan cu ntm kieu mau.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3180/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 23/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3180/QĐ-UBND

467

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407213