• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3183/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3183/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1

TCVN 10784:2015

Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)

2

TCVN 10785:2015

Vi sinh vật - Xác định khả năng hòa tan kali

3

TCVN 10786:2015

Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- L
ưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3183/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 09/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3183/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật.

Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

- TCVN 10784:2015 - Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA);

- TCVN 10785:2015 - Vi sinh vật - Xác định khả năng hòa tan kali;

- TCVN 10786:2015 - Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 3183/QĐ-BKHCN

2.159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301776