• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê

 

Quyết định 3190/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ kinh phí cho Cục Thống kê tỉnh thực hiện Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 3190/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3190/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN PHỔ BIẾN LUẬT THỐNG KÊ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC , ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 430/TTr-STC ngày 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thống kê tỉnh, số tiền: 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng), từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2016, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam năm 2016 và Luật Thống kê số 89/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Tài chính làm thủ tục cấp hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thống kê tỉnh. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí trên đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (J 18b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3190/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3190/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329910